ازمنوی ظاهر شده مبدا و مقصد را انتخاب کنید

تبصره ۱ ـ دانشکده کشاورزی و مزارع و باغات و مؤسسات ضمیمه آن واقع در کرج و همچنین امیر آباد ملکی دولت واقع در شمال غربی تهران که اختصاص به کوی دانشگاه یافته به ملکیت به دانشگاه تهران واگذار میشود. که بخواهند اراضی باتلاقی دولت را خشکانده یا اراضی خالصه بایر را دایر نمایند و بتوانند از عهده آن بر آیند حداکثر شصت هکتار به آنها مجانا واگذار خواهد شد این واگذاری به شرط تعهد آبادی در مدت محدود و متناسبی خواهد بد آییننامه واگذاری آن به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون قوانین دارایی به موقع اجراء گذارده خواهد شد عدم انجام تعهدات در مدت مشروط موجب اختیار فسخ برای بانک کشاورزی خواهد بود.

اسلامی ـ بنده موافق مشروط هستم. نایب رئیس ـ اجازه بفرمایید دو طرح از طرف آقایان تقدیم شده (اردلان ـ یک تذکر نظامنامهای دارم) اجازه بفرمایید آقای اردلان شما نمونه انضباط هستید بنده دارم صحبت میکنم (اردلان ـ به بنده اجازه بفرمایید اخطار نظامنامهای دارم) اسم شما نوشته شدهاست و اجازه هم بعدا داده میشود قبل از این طرح یک گزارش از کمیسیون رسیدهاست که آقای حاذقی قرائت میکند. یعنی یک حرفی بزند که عموم مردم خوششان بیاید لابد تمام مردم تشخیص شان از فکر عده معدود بهتر است این گناه برای کسی نیست که بگوید تو چرا این حرف رازدی، بنده توی خانه خودم به بچه خودم که پانزده سالش است اجازه میدهم با بنده محاجه کند شم هم باید به بنده اجازه بدهید که اینجا عرایض خودم را بکنم آقای امینی جنابعالی اینجا فرمودید که بنده با مالکیت اظهار مخالفت کردم اینطور نیست و بنده انتظار نداشتم و به آقا ارادت دارم و بعد هم فرمودید که نمن از اظهار تو بسیار متاثر شدم ایکاش تاثر شما موجب گله از من نمیشد، موجب این میشد که به فکر علاج کار میافتادید بنده اینجا صریحا اعلام میکنم که خانم فخر الدوله مادر بزرگوار جنابعالی کسی است از بسیاری از مالکین در ملک خودشان آسایش رعایا را بهتر فراهم میکنند و شاید اگر دست جنابعا لی بودآن جور فراهم نمیکردید گناهی نکردم که گفتم دیگران این جور نیستند (آشتیانیزاده ـ آقا ملک زیاد داردند.

به علاوه درمواقعی که ازتلفن بی سیم استفاده نمیشود یعنی در شبها استفاده تلگرافی ازدستگاههای بی سیم میشودودرمواقع خرابی سیم ارتباط تلگرافی شهرهابوسیله این دستگاهها تامین میگردد وبرای همیشه قبول نکردن تلگرافات بعلت خرابی سیم ازصفحه کاروزارت پست وتلگراف وتلفن محوخواهدشد. فرامرزی ـ بنابراین بنده معتقدم که این طرح را آقایان طوری بکنند که جامعتر باشد این استفاده را بنده از فرمایش آقای وزیر دادگستری کردم. ۶- استفاده ازبرنامه کمکهای سازمان بین المللی.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد میکنم اراضی دشت مقان مشمول مقررات ماده ۵ بود و مجانا بلاعوض بین ایالات و عشایر شاهسون تقسیم خواهد شد طرز عمل و سایر مقررات مربوط بای قسمت را آییننامه که به تصویب کمیسیون دارایی خواهد رسید تعیین خواهد کردـ بهادری. ۴۰. بر اساس نتایج تحلیل نمونههای زیستمحیطی در تأسیسات فوردو و سایر اقدامات راستیآزمایی، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تأسیسات همان گونه که ایران در آخرین پرسشنامه اطلاعات طراحی برای تأسیسات فوردو اعلام کرد، فعالیت کردهاند. فرامرزی ـ عرض کنم که اینها این اختیار را در سایر وزارت خانهها نداشتهاند بنابراین باید یک ترتیبی کرد که عمل اینها در سایر وزارت خانهها هم متوقف بشود با این ترتیبی که عمل کردهاند.

اسلامی ـ عرض کنم که خوشبختانه وزارت کشور که بنده همیشه عرض میکنم وزارت کمیسیون شده یک گرفتاری پیدا کرده که ناچار است مجلس شورای ملی این گرفتاری را حل بکند، بنده خودم این طرح را امضاء کردم موافقم و البته مجلس شورای ملی این را حل خواهد کرد ولی شرطش این است که وزارت کشور در امور شهرستانها بی نظر رفتار کند (صحیح است) مخصوصا قانونی از اینجا گذشت به نام قانون استقلال شهرداریها، وزارت کشور همه را مسکوت گذاشته و انداخته توی دست انداز کمیسیون بازی، همه شهرها شهردار معرفی میکنند و موافقت نمیکنند مثل قم، رشت، مازندران جاهای دیگر، ما موافقیم این عمل خلاف قانونی که شدهاست رفع بکنیم ولی وزارت کشور هم باید توجه کند، اقای شوشتری سرکار که امور قضائی را آنجا اداره میکنید وزارت کشور در کارهای غیر قانونی دخالت نباید بکند والا بنده همین جا اعلام جرم میکنم واما با اینکه بنده موافق هستم، این کار این طور نبایستی با عجله و شتاب انجام بگیرد ما به فوریت اولش رای دادیم و به اصلش هم رای میدهیم ولی بایستی که یک مطالعه بسیار دقیقی بشود و همان طور که آقای فرامرزی فرمودند نسبت بایر وزارت خانهها هم یک توجهی بشود.

دهقان ـ وظیفه ما است که از هرگونه تشنج در مجلس شورای ملی جلوگیری کنیم تا مجلس شورای ملی بتواند کارهای اساسی ترش برسد متاسفانه صحبت پرونده قتل محمد مسعود به مجلس شورای ملی کشانده شده و اگر یک تکلیف قطعی برای این کار روشن نشود (صحیح است) و اساس اینکار روشن نشود هر روز آنهائی که در این عمل ذی نفع هستند یا آنهائی که پی وسیله برای تشنج میگردند این را دست آویز میکنند و بهم گوشه میزنند و ماهم باید وقتمان صرف گوش کردن مطالبی باشد که قطعا به مجلس شورای ملی مربوط نیست بالاخره قتلی واقع شدهاست باید معلوم بشود که دوایر قضائی و کسانی که مسئولیت رسیدگی به این امر را داشتهاند آیا وظیفه خودشان را انجام دادهاند ومطابق اظهار نظر ومطالبی که این جا آقای مکی گفتند در اینکار اعمال نظر شده وقتلی که اتفاق افتاده خون را به اصطلاح به هدر میدادند ما میخواهیم بدانیم که این پرونده به کجا کشیده تا آنجائی که عمل شده آیا صحیح عمل شدهاست و این دست آویز را از دست اشخاصی که میخواهد موجب تشنج بشوند و حربه بر علیه این و آن در دست داشته باشند بگیریم وخلاصه مطلب را روشن بکنیم و خودمان را از این جنجال برکنار کنیم.

نظارتی که مجلس شورای ملی میتواند بکند نسبت به اعمال دولت که قانون اساسی به ان اجازه داده همان کمیسیونهائی است که تعیین میشود تا در اعمال دولت نظارت بکند وزیر دادگستری این جا نشسته، یک قتلی اتفاق افتاده بنده به هیچوجه من الوجوه اطلاعی ندارم و نمیدانم چطور شدهاست همین قدر میدانم به اتمام نرسیده و روشن نشدهاست، از آقای وزیر دادگستری صراحه اقایان باید بخواهند که چرا این دوسیه را کد مانده اگر قتلی واقع شده و اگر مشمول مرور زمان هم شده دادستان باید بگوید مشمول مرور زمان واقع شده مثلا دهسال گذشتهاست اما تا وقتی که مشمول مرور زمان نیست وزیر دادگستری مسئول این کار است هریکی از آنها که تخلفی در انجام وظیفه اش کردهاست شما باید بخواهید که چرا قصور شده ولی این برخلاف اصول است که یک پروندهای که در مرحله تحقیقاتی است شما بروید این را نگاه کنید این خلاف اصول قضائی است بنده از نظر خلاف اصول عرض میکنم والاهیچ مانعی ندارد که از آقای وزیر دادگستری بخواهید توضیحی بدهند که چرا این تاخیر شد و بعد هم تاکید بکنید در تعقیب قضیه بخواهید از ایشان که در ظرف پانزده روز، ۱۰ روز، سه روز بیایند اینجا توضیح بدهند و مخالفت بنده فقط از این لحاظ بود والا قتلی واقع شده باید تحقیق بشود تعقیب بشود و توضیح داده بشود و گزارش آن به مجلس شورای ملی داده بشود.

تو تا سه چهار سال دیگر حتی سنگی بر گوری هم نخواهی بود. ماده واحده ـ برای رسیدگی به جریان پرونده قتل محمد مسعود و استحضار مجلس شورای ملی از چگونگی رسیدگی دادسرا به این پرونده سه نفر از مجلس شورای ملی (آقایان دکتر محمد مصدق ـ گنابادی ـ گودرزی) به اتفاق چهار نفر از روسای شعب دیوان کشور که به طور قرعه از بین تمام روسای شعب انتخاب خواهند شد و دادستان دیوان کشور به محتویات پرونده مذکور رسیدگی نموده نظر خود را در ظرف یک ماه به مجلس شورای ملی گزارش خواهند داد. آقای عامری هیچ اشکالی ندارد ما این جا پیشنهاد کردیم جناب آقای دکتر مصدق که مورد احترام ما هستند و آقای گنابادی که یکی از اشخاص شریف و از قضات با سابقه این مملکت هستند و آقای گودرزی که ایشان هم از قضات شریف هستند به اتفاق چهار نفر از روسای شعب دیوان عالی کشور و دادستان دیوان کشور این دوسیه را بخوانند یک گزارشی به مجلس بدهند، بنده این را به آقای عامری عرض کنم که هرکس غرض به هر کس داشته این را وسیله کرده که این اتهام را به او بزند، آخر بگذارید که رفع این اتهامات بشود بنده عقیدهام این است که هر وقت به هر کس اتهام زده میشود به هر ادارهای به هر وزارتخانهای مثل تمام مجالس دنیا فورا یک کمیسیون تحقیق تشکیل بشود برود رسیدگی بکند و در این جنجالها را بگذارند که اشخاص را مورد اتهام قرار ندهند و هر کس هر غرضی دارد هراتهامی به هر کس نچسباند و هر لاطائلی دلش میخواهد نگوید بگذارید اگر کسی وظیفهاش را انجام نداده تعقیبش بکنند ولی اگر کسی وظیفهاش را انجام داده نیایند این جا تحت لفافه و هوچیگری و نمیدانم بعضی حرفها اینجا هر چه دلشان میخواهد بگویند و هر چه هم دلشان میخواهد توی روزنامههاشان بنویسند بنابراین استدعا میکنم جنابعالی هم مخالفت تان را پس بگیرید که رای گرفته بشود و این کمیسیون تشکیل بشود تا بیخود کسی را متهم قرار ندهند و تکلیف این پرونده هم برای همه روشن بشود.

عامری ـ البته اتفاق افتاده جنایتی واقع شده حتما بایستی روشن شود مخالفت بنده از این حیث نیست ولی میخواهم عرض کنم این رویهای که در همه جای دنیا معمول است که تقاضای کمیسیون خاصی میشود برای رسیدگی، آن کمیسیونها برای اعمال مجلس شورای ملی نسبت به نظارتی است که مجلس نسبت به اجرای قوانین از طرف دولت دارد وقتی که آقای پیراسته این جا توضیح دادند که این کار هنوز به جائی نرسیدهاست و در مرحله تحقیقاتی است هیچکس حق ندارد تا در مرحله تحقیقاتی است برود بخواند. بطوریکه بعرض رسید هنوز مبلغی از قروض بنده با کمال خجلت از حضورتان خواستارم و در صورتی که رای عالی قرار گیرد اوامر لازم فرمائید همیشه در انتظار مژده سلامتی و ارجاع اوامرتان هستم .

شبها مجید لاابالیانه و بیتکلیف میآمد دم بساط فور مینشست، با شریف تختهنرد میزد یا صحبتهای دریوری میکرد، و همیشه پیش از اینکه برود بخوابد شریف پیشانی او را پدرانه میبوسید. تماشای این عکسها امشب تأثیر غریبی در او گذاشت. تاریخ نویسان معتقدند که این قلعه در محل فعلی تبریز واقع شده است و پایتخت آن بود. دکتر بقائی ـ اصل پرونده جعل است چی را رسیدگی کنند؟ نایب رئیس ـ رای میگیریم به فوریت اول اقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد میکنم ماده ۵ به طریق زیر اصلاح شود، اشخاص و اتباع ایرانی که بخواهند اراضی باتلاقی دولت را خشکانیده یا اراضی بایر را دایر نمایند پس از تشخیص استعداد درخواست کنند علاوه از آنکه اراضی مجانا به آنها برگذار میشود به قدر لزوم از طرف دولت به درخواست کننده وام داده خواهد شد.

تبصره ـ خریداران در هر مزرعه مکلف هستند از بین خود یکنفر به عنوان سر فلاح با حقوق مکفی انتخاب میکنند که سر فلاح مزبور با تشریک مساعی دهبان و در حضور خریداران برنمه برای عمران وآبادی و غرس اشجار و ایجاد قنات و جلوگیری از مناقشات و منازعات رعایا بر سرزمین و آب (از طریق حکمیت لازم الاجرا) تهیه و بعد از تصویب اکثریت خریداران هر مزرعه به موقع اجرا گذاشته شود. در یک مورد هوشنگ رام که رئیس بانکه عمران بود، نامهای بعرض اعلیحضرت رسانده بود که روش واردات روغن خام برای صنایع روغن نباتی ایران غلط است و توقعاتی داشت که این روغنها از طریق بانک او وارد بشود.

دکتر شایگان ـ علت ایران مسبوق است که پروند چیست؟ همچنین واژه «گازماخ» در ترکی به معنی «تهدیگ» است. تبصره ۲ ـ دانشگاه میتواند قسمتی از امیر آبا درا که مقتضی باشد طبق نقشه و شرایطی که شورای دانشگاه تصویب خواهد کرد برای تهیه خانه مسکونی معلمین و کارمندان دانشگاه منتقل و بهای آن را به اقساط دریافت و صرف عمران و آبادی کوی دانشگاه نماید. بکمک منوی جستجو نقشه میتوانید خیابانها و آدرس مورد نظر خود را روی نقشه کرج بیابید. چنانچه شما نیز به عنوان یکی از مشتاقان بازدید از شهر کرج علاقه مند هستید اطلاعاتی در مورد این شهر داشته باشید با ما تا پایان همراه باشید.

رئیس- آقای دکتر یزدی شما بیان خودتان را ادامه بدهید اگر منتظر جواب دادن به آقایان بشوید بجائی نمی رسید . رئیس- آن بسته به نظر مجلس خواهد بود وارد دستور میشویم آقای دکتر یزدی تشریف بیاورند و گزارش کمیسیون تحقیق راجع به پرونده انتخاباتی آقای خسرو قشقائی را قرائت بکنند . اولاً وقتى یک ارتش داخل در مسائل روز شد، داخل در سیاست روز شد خواهى نخواهى از حب و بغضى که این مسائل ایجاد میکند در پناه نخواهد بود. گروه صنایع خاص: گروه صنایع خاص (SIG) یک شرکت تابعه سازمان صنایع دفاع است. معروفترین جاذبههای تاریخی تبریز کدام است؟

دیدگاهتان را بنویسید