بنبست (داستان کوتاه) – ویکینبشته

۳- حمل وتوزیع ۵۰۰ تن بذرگندم شاه پسند وجوکالیفرنی درآذربایجان – زنجان – شهرستان تهران – کرمانشاه – کرمان – اصفهان – خراسان – سیستان – اراک – بروجردوتعویض آن بابذورمحلی. وزیرکشور(آقای دکتر صدیقی) – جناب آقای قناتآبادی یک هفته پیش سوالی ازوزارت کشورفرمودند روز چهارشنبه گذشته اینجا شرفیاب شدم و بعرض مقام محترم ریاست رسانیدم که حاضربرای جواب هستم آن روزتشکیل جلسه نشدوجلسه خصوصی بودوامروزهم بعرض مقام ریاست رساندم که حاضرم وازتوضیحاتی هم که الان فرمودندبنده استفاده بسیارکردم ویک ارشادات ویک راهنماییهایی بود که مورداستفاده وزارت کشوروادارات مربوطه که باینگونه مسائل میپردازندواقع خواهدشدخاطرمبارک آقایان محترم استحضاردارد که درمیان زمانی که احمد قوام استعفاکردوآغاززمامداری جناب آقای دکتر مصدق ساعتهایی فاصله شد.

آقایانی که بافوریت اول موافقندقیام کنند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. رئیس- اجازه بدهید بعد از دستور صحبت کنید بنابراین آقای کیاوش آقای خلخالی آقای روحانی و آقای محلاتی چهار نفر آقایانی هستند که بعد از دستور صحبت خواهند کرد . ۴۶. ایران از تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ تولید مجموعههای سوخت هستهای برای راکتور IR-40 را در کارخانه تولید سوخت (به بند ۵۷ مراجعه کنید) متوقف کرده است. یعنی فاتحه. و لااله الاالله گرمازده و بی حالی از مردهشورخانه بلند است و سوت تیز و کشداری از ایستگاه راه آهن. ۶- اصلاحیه قانون بزههای راه آهن که درنتیجه برخوردبه اشکالات متعدد چندین سال تهیه شدهاست جهت تصویب تقدیم هیئت محترم دولت گردیدهاست.

ریاست محترم مجلس شورا یملی هیئت نظارت استخراج آرای جهت انتخاب شش نفر برای نظارت سازمان برنامه با حضور آقایان صدرزاده و دهقان و دکتر سید امامی از طرف هیئت محترم رئیسه آرای متخذه را استخراج و قرائت نموده اینک نتیجه آنرا به عرض میرساند. در امور بازرگانی هم امیدوارم که جناب آقای دکتر در اقتصادی ما یک اصل مساواتی را برقرار کنند که آن کسی که متنفذ هست با آن کسی که سرمایه کم دارد بتوانند یکنواخت استفاده بکنند از یک دستگاه و مزایای این دستگاه و اگر این کار را هم بکنند موجب امیدواری مردم خواهد شد عمل دیگری که در وضع اقتصادی ما خیلی موثر است این است که از محل سازمان برنامه اگر اقتضا بکند یا از یک محل دیگر بایستی که دولت قرض بانک ملی را بپردازد تا بانک ملی بتواند به مردم کمک کند بنده یک شیفرهائی دارم که مصلحت نمیدانم عرض کنم که دولت چه مبلغ به بانک ملی مقروض است (اردلان – چاپ میشود آقا) و بانک ملی دستش بستهاست و مماشات میکند با مردم در حدود وسایلی که دارد والا وسائلشان را از دستشان گرفتهاند.

نایب رئیس ـ راجع به ایرادی که فرمودند اولا باید در نظر داشته باشند وقتی این طرح مطرح شد موضوع دو فوریت بود ثانیا مطابق ماده ۱۴۳ که قرائت میشود باید رای گرفت. این ماده خیلی کشدار است (صحیح است) وباید با یک تشریفات دیگری آقای وزیر دارایی حاضر بشوند در کمیسیون دارایی و این ماده را به یک شکل دیگری تغییر بدهند و اراضی را محدود بکنند والا یک شرکت ممکن است با ۵۰ میلیون تشکیل شود و این اراضی را به اتکاء این ماده ببرد (یکنفر از نمایندگان ـ کما اینکه بردند) کما اینکه سابقا بردند این اراضی خوزستان هم روی همین جریان است این است که به درد مردم و آن طبقه پنجم و ششم که ما میخواهیم زارع باشند، عشایر باشند بروند دهنشین بشوند تخت قاپو بشوند به دردآنها نمیخورد و با این ماده نمیشود این را همان پولدارها و متمکنین و شرکتها میآیند و این اراضی را میبرند.

پیشنهاد میکنم ماده ۵ به طریق زیر اصلاح شود، اشخاص و اتباع ایرانی که بخواهند اراضی باتلاقی دولت را خشکانیده یا اراضی بایر را دایر نمایند پس از تشخیص استعداد درخواست کنند علاوه از آنکه اراضی مجانا به آنها برگذار میشود به قدر لزوم از طرف دولت به درخواست کننده وام داده خواهد شد. ملتهای خاورمیانه امروزه چشم باین ملت دوختهاند واگرشکستی براساس نهضت ملت ایران واردشودنه تنهاما بردی را که دراین چندسال نصیبمان شده ازدست میدهیم وبه یک عواقب بدی دچارمیشویم بل که دنیابعقب خواهدرفت دنیادچاریاس ونا امیدی خواهدشدازآن جهت است که هرچه مردم آزادوآزادمنش دردنیاوجودداردبه نظراحترام وتقدیس به جنبش این ملت محرم وبیچاره نگاه میکنندوخواهان پیشرفتش هستندما استدعاداریم ملت ایران توقع دارد که نمایندگان محترم مجلس به آن اهمیتی که دنیابرای ایران قائل هستندتوجه داشته باشندواین راهی که ملت ایران پیش گرفته بایدبه نهایت برساندمخصوصا ازاین موفقیت بزرگی که ازلحاظ بینالمللی نصیب ماشدازاین موفقت بزرگی که از لحاظ بینالمللی نصیب ماشده بایداستفاده کنیم وهرچه زودتراصلاحاتی که ملت ایران انتظارش راداردآن اصلاحات را انجام بدهیم وبا استفاده از منابع اولیه خودمان هم بپردازیم امروز واقعا این جنبش ملت ایران محدودبه یک طبقه معینی وسطح یک افراد ممتازه مخصوصی نیست وریشه این نهضت تاعمق کوچکترین دهات و کوهستانهای ایران رفته وزارع ودهاتی ایران امروزه منتظریک اصلاحات اگراین فرصت رادران موقعیت مجلس شورای ملی ودیوان ازدست بدهند دیگر یک طبقه معین و محدودی و یک افراد ممتازه محدودی مایوس نمیشوندورو گردان نمیشوندبل که طبقات عظیم ملت ایران که انتظار دارند مایوس میشوند و از دست جنبش ملی ایران ممکن است خارج بشوند و یک مخاطرات عظیم وغیرقابل علاجی برای دولت و ملت ایران ایجادمیکندبنابراین آن انتظاراتی که ملت ایران داردامروزه و هم شماها در قلب خودتان به آن واقف هستید باید آن اصلاحات را در اسرع اوقات انجام بدهید که ملت ایران امیدواربشود که با دست خودش آن اصلاحات اساسی که بایستی بشود خواهد شد و ملت ایران میتواند بحول خدا و اعتماد بخودش و بفکرخودش وبدست خودش اصلاحاتی که لازم باشد انجام بدهد(صحیح است) ما امروزه دردنیامدعی یک اصلاحاتی هستیم ومیگوییم که لازم نیست که یک ملت متکی بفلان سیاست یا فلان سیاست دیگر باشد که بتواندخودش را ازگرداب مهالک نجات بدهدخودش بایدبتواندومتکی بخودش باشد و باستقلال وبفکر خودش انجام بدهدبهیچ دستگاه خارجی نمیخواهیم اتکاء داشته باشیم جزبه ملیت وبه استقلال خودمان وباید مجلس شورای ملی وپیشروان ملت ایران نشان بدهند که واقعا قابلیت اجرای این ادعارادارندومیتواننداصلاحاتی را که دنیامراقب آن است وملت ایران انتظارش راداردخودش انجام بدهدبنده راجع باین موضوع عرایضی که لازم دانستم بعرض نمایندگان محترم رساندم واین کتاب راهم که ملاحظه فرمودیداین متن حکمی است که دیوان بینالمللی صادرکردهاست که درابتدایش حکم است و بعد نظریات شخصی ایست که قاضیهایی که دراقلیت بودند و رای مخالف داشتندبرطبق اساسنامه دیوان استفاده کردند و نظریات خودشان را ابراز داشتند (ناظرزاده – خوب بود ترجمه میشد) بله وزارت خارجه ترجمه کردهاست (مهندس حسیبی – دردست ترجمهاست) بعضی اوراقی رسیدهاست که استفاده میکنم تقدیم مقام ریاست مجلس میکنم اوراقی است ازکاشمردرهفت برگ باچندین هزارامضاء توسط آقای مهندس حسیبی رسیدهاست راجع به پشتیبانی ازجناب آقای دکتر مصدق تقاضای مجازات خائنین.

آقایان این تلگرافاتی که میرسد مطالعه بفرمایید نود در صدش این است که از نمایندگان ملت خواستهاند که انتقام انتقام انتقام (صحیح است) این چیزیست که از همه شهرستانها از شماوازماخواستهاند تقدیم مقام ریاست میکنم یکمقدار برای شخص بندهاست یک مقدارازاین تلگرافات برای حضرت آیت الله کاشانی رسیدهاست که توسط بنده تقدیم مقام ریاست میکنم ویک طوماری هم از بندرشاپور رسیده که دراین طومارهم خواستهاند مردم بندرشاپوربامردم بسیاری ازشهرستانهاتشریک مساعی بکنند برای پشتیبانی ازدولت جناب آقای دکتر مصدق تقدیم مقام ریاست میکنم ویک طومار دیگر ی هم بوسیله آقای انگجی رسیدهاست مبنی برپشتیبانی ازدولت جناب آقای دکتر مصدق که تقدیم مقام ریاست میکنم.

کسی که غالب رجال مملکت را به جرم اینکه با زمامداری او مخالفت کردهاند تبعید کرد وحبس کرد کسی که نسبت به آذربایجان عملی کرد که هر مرد وطنپرست و بی نظری تا آخر عمرش نسبت به او ایراد دارد وقلوب همه را جریحه دار کرد این آقا حالا آمدهاست و سنگ قانون اساسی را به سینه میزند در واقع جای تاسف است یک وقتی راجع به آقای قوامالسطنه صحبت میکردم یکی از دوستان به بنده میگفت که خوبست آقای قوامالسطنه میامدند و راجع به اعمالی که مطابق قانون کردهاند حرف میزدند برای اینکه هر چه کرده برخلاف قانون بودهاست.

یک روزی اگر آقایان نمایندگی محترم به نظرمبارکشان باشد من دراین مجلس شورای ملی راجع به آلت فعل صحبت کردم. آئین نامه اجرای این قانون را وزارت بهداری تنظیم و بتصویب کمیسیون بهداری مجلس خواهدرسانید. البته ما با آن پولها و سرمایه هائی که از هر راهی به دست آمده کاری نداریم مشروع یا نا مشروع تهیه کردهاند اینها بیایند این اراضی را اشغال بکنند و جای رعیت و کشاورز را تنگ بکنند این است عقیده بنده بستهاست به نظر آقایان وقطع دارم خود دولت هم توجه به این امر خواهد کرد.

بعد از آن که آقایان نمایندگان مطالبی اظهار فرمودند و قیام ملی هم به نتیجه رسید طبیعی است ادارات مربوطه مشغول شدندبه یک رسیدگیهایی بازرسی کل کشوراز ناحیه وزارتی یعنی وزارت دادگستری از ناحیه بازرسی کل کشورشروع به تحقیقاتی در این باب کرد نتایجی هم تاکنون در اثر این تعقیبات به دست آمده ولی آن نتایج به صورتی نیست که بنده بتوانم یک مطلبی را بعرض آقایان نمایندگان محترم بصورت بطی و قطعی برسانم گزارش از وزارت دادگستری و ریاست بازرسی کل کشور رسیدهاست که چند صفحهاست که در اینجا مقدمات امر و تعداد مقتولین و مصدومین و مجروحین ذکرشده مقدمه ایی هم دارد که شاید فعلا مورد احتیاج نباشد که بنده آن را قرائت کنم و نتیجه اش را هم عرض کردم که قطعی نیست و در این نامه مشهود نیست ولی مقدمات کار به صورت منظم شروع شدهاست وامیدوارم که به نتیجه مطلوب برسدوگزارش دیگری از شهربانی کل رسیدهاست که آن هاهم مطالبی گزارش کردهاند و مورد استفاده قرار خواهد گرفت اطلاعات دیگر ی هم از ناحیه فرماندهی ژاندارمری کل کشوررسیدهاست (شمس قناتآبادی – آقاکدام فرماندهی زمان قوام یا بعد ازقوام) ناچارهستم که بصورت معترضه بجناب عالی جواب بدهم ایشان فرمانده بودند و حالا هم سرپرست هستند و اگراجازه بفرماییدجواب عرض خواهم کرد که تفصیل چیست ومطلب آقا مورد توجه بندهاست و یادداشت کردهام و جواب خواهم داد اطلاعاتی رسیده تمام این اطلاعات فعلا در وزارت دادگستری ودرشهربانی و در ژاندارمری جمع آوری میشود و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بنده امیدوارهستم و این امیدهست که در آینده نزدیکی تشرف حاصل کنم و نتیجه را بعرض آقایان نمایندگان محترم برسانم در مورد اعوان و انصاراین فتنه بایدعرض کنم که بعضی از آنها بموجب مدارک و اسنادی که بدست آمدهاست و استفاده ایی که از اطلاعات آقایان نمایندگان محترم شدهاست تحت تعقیب قرارگرفتهاند (شمس قناتآبادی – البته اضعف آنها) و عده ایی دیگر هستند که شاید مقصر باشند یا اگر اجازه بفرمایید عرض کنم که قاصر باشند مجری بوده باشند آنها هم بعد از آن که به کارشان رسیدگی شد البته ترتیب صحیحی در مورد تقصیرآنها یا قصورآنها داده خواهدشد سوالی فرمودید که یکقدری جنبه شخصی داشت و بنده هم ناچارم که بصورت شخصی جواب بدهم و آن مربوط است به فرمانده ژاندارمری کشور که حالا سمت معاونت وزارت جنگ را دارد (عده ازنمایندگان – وزارت دفاع ملی) بلی ببخشیدخیلی عذرمیخواهم وزارت دفاع ملی یعنی تیمسارسرلشکر وثوق خلاصه عرض میکنم ایشان حکم کتبی ازآقای قوام بدست دارند که ازآمدن اشخاص ازخارج شهرجلوگیری بعمل بیاورنداین حکم موجوداست بنابراین چون فرمایشهای جناب آقای قناتآبادی ومنظورنظرنمایندگان محترم همیشه رعایت اصول ومنظورداشتن یک قواعدوضوابطی است که اجتماع بتواندبرطبق آن آسایش ورفاه داشته باشدواگرمابین آمرومامورفرق نگذاریم و اینطورتصورکنیم که مامورین مطابق آئین نامههای موجودآئین نامههای نظامی وقتی دستوری باوداده میشود او از پیش خود تصرفی درآن امرودستوربکندبنده نمیدانم که دامنه این طرز فکر و بینش خاص بکجا خواهد کشید بنده باید عرض کنم که دستوری که بمامورداده شدهاست باید آمر را مورد مواخذه قرارداد و رسیدگی کرد و بعمل مامور هم باید رسیدگی کرد و دید تا چه حد امر را انجام دادهاست و در کجا از حدود و وظیفه ایی که باو تعلق داشته خارج شده و اینکار نمیشود جز بر اثررسیدگی و تحقیق درست و بنده عرض میکنم که البته با مدارک و اسنادی که بدست آمده و خواهدآمد این کار صورت خواهدگرفت ولی اجازه بفرمایید عرض کنم که به توهم وگفتارهانمیتوان هرکس رامواخذه کردومورد اتهام قرارداد مراحل مختلف هست وحتی بین متهم ومقصرفرق است یکی در مظان تهمت است یکی واقعا تقصیر کردهاست بهرحال آنچه بنده لازم بوددراین زمینه بعرض آقایان برسانم بایدخودم اعتراف بکنم که بازرسیهاو تحقیقات مابکلی درمراحل ابتدایی است (خلخالی – جناب آقای وزیرکشورتاریخ حکم چه وقتی است؟ زیرا ازنظر مطلبی که آقای قوام گفتهاند موثراست) بادعابایدرسیدهرادعایی موردقبول نیست (خلخالی – این حکم ادعا است یا ثابت شده؟) آن که من اطلاع دارم مقدمات استعفایشان چنان که همه اطلاع داریم معلوم است ومعین گویانمیتوان انکارکرد(صحیح است) و بازبنده عرض میکنم دراین باب وتاریخ صدورآن دستورهم رسیدگی میشود وحقیقت امر هم چنان که هست وچنان که آقایان انتظارازبنده حقیر دارند و البته ازاین دستگاهی که اینگونه امورراناظراست وحاکم است به عرض آقایان محترم خواهدرسید.

بطورکلی بایستی بعرض رسانید که درقانون جدیدکارکه عنقریب برای تصویب آن مقام تقدیم خواهدگردیدکلیه مسائل مربوط به کارگری مورد بررسی قرارگرفته ومقررات صریحی که ضمانت اجرای آن درنظرگرفته شده ملحوظ گردیده ومی تواند قانون کارجامعی تلقی گردد. این موضوع چرا مورد بازخواست قرار نگرفته. برای یافتن محله یا خیابان و یاهر نقطه شهر تهران ویا شهرهای اطراف تهران درنقشه، کافیست دربخش جستجو نام مکان مورد نظر خود راتایپ نمایید تا درصورت موجود بودن درسرور گوگل نقطه روی نقشه تهران نمایش داده شود. تبریز از شمال، جنوب و شرق به سمت جبال کوهستانی و از غرب به دشتهای هموار و صحرایی دشت تبریز و شورهزارهای تلخه رود منتهی میشود؛ این موقعیت خاص منجر شده شهر تبریز به شکل یک جلگه کوهستانی-صحرایی تبدیل شود.

چیزی در حدود ۳۰ درصد از مردمان شهر کرج را آذری ها، ۵۳ درصد از آنها را فارس ها و باقی مانده آن را، قومیت های کرد، شمالی، عرب، لر و دیگر قومیت های مختلف شکل داده اند. این مطلب را دیگر ملت ایران نمیتواندقبول بکند که یک عده بگویندماماموربودیم ومعذوربودیم وهرجنایتی بخواهندبکنند(صحیح است) من ازآقایان نمایندگان محترم میخواهم بپرسم که کجای قانون و کدام قانون به یک مامورنظامی اجازه دادهاست که مردم را دسته جمعی بکشد در کدام جای دنیا تانک آوردهاند در شهر از روی بدن مردم عبور دادهاند و بعد اسمش راگذاشتهاند مامورمعذوراست وآنها هم محترمندوآقاهستند؟ شهر کرج مرکز استان البرز بوده و درغرب استان تهران واقع شده است.

یکدسته سومی هستند که مردمی هستند که درشهرها نشستهاند پاشدهاند رفتهاند توی ده یامأمورخالصه بودهاست، مأمور جمع آوری ده خالصه بوده، رفته آنجا برای خودش یک اعیان درست کرده، یک باغ درست کرده، یک بیشه درست کرده آن بیشه وباغ که آنجا درست کرده الان اعیانش حیلی قیمت دارد توجه بفرماییدولی وقتی بناشد که این املاک بفروش برود آن زارعین آنجا مطابق قاعدهای که تابحال ماداشتیم آن اعیان دردست سوم که خارج از سکنه هستند متعلق به آن ملک است شما ملاک عمل چه قرارمیدهید؟ اجازه بدهید من میدانم غلط کرده بالاترازغلط هم یک کاری کرده اما این مطالب برای مردم جواب نمیشودمردم انتقام میخواهند من میخواهم عرض کنم و با کمال صراحت هم میگویم که اگر املاک قوام ازاین که هست صدبرابراین که هست وصدبرابرهم بود مجلس قانونی تصویب میکردمیگرفتنددراختیار بازماندگان شهدای ۳۰ تیرمی گذاشتندوهزارمحرومیت هم برای اووسایرمسببین معین میکردند آن چیزی که مردم را سیرمی کندوآرام میکند انتقام ازاین جنایتکارهاست مردم ایران بعد از آنهمه مبارزه بعد ازآنهمه فداکاری بعد ازآنهمه قربانی میخواهندبرای اولین دفعه درتاریخ ببینند که یک جانی که درمقدمه وموخره اسمش یک القاب مهمی است محاکمه بشوداگرآدم کشته بدارش بزنند و اگرآدم نکشته و یک جنایت خفیفتری کرده جزایش راببینداین رامردم امروز میخواهندخوب اگرشمانکنیدماهم ساکت باشیم یواش یواش پس فردامردم بیچاره رامتهم میکنند میگویند مردم فراموش کارندمردم میگذرندبخداقسم است مردم نگذشتهاند وبخداقسم است مردم از کسانی که قدرت دارند وصلاحیت دارند که عاملین کشتار۳۰تیرراتعقیب ومجازات بکنند اگر نکنند بسیار متنفر خواهند شد و از کسانی که حق دارند این موضوع را تعقیب بکنند کوتاه بیایند بسیار منزجر میشوند آقا پسر مردم جوان مردم برادر مردم شوهر زنهای مردم کشته شدهاند آنوقت ما میخواهیم این مطلب را بالیت و لعل بگذرانیم این موضوعی نیست که مردم آن را قبول داشته باشند اگر بگوییم که مردم فراموش کارند آن وقت بما خواهندگفت که شما بد مردمی هستید و این موضوع را تعقیب نکردید بنابراین من از جناب آقای وزیرکشورخواهش میکنم که این مطالب را با کمال روشنی برای روشن شدن ذهن مردم و برای آن که مردم بدانند که وزیرکشور وقت وسایرمسئولین امر آنها در صدد کشف حقیقت هستند بیان نمایند و توضیح بفرمایند که ما وهم مردم اطلاع پیداکنیم که اولا این آقای احمد قوام کجا رفته چطورشده؟ اگر از ایران بیرون رفته آن دستگاهی که او را از ایران بیرون برده کیست؟ شهربانیست؟ ژاندارمری است؟ اداره هواپیمایی است؟ این از دوحال خارج نیست.

اگرآقای وزیرکشورعقیده دارند که رئیس شهربانی وقت ورئیس ژاندارمری وقت که الان معاون وزارت دفاع ملی شده وطبق اطلاعاتی که بنده دارم وجناب آقای دکتر بقایی هم داردایشان به تمام ژاندارمها دستور اکید صادرکردهاند که هر جا هر نقطه ایی تظاهر شد بهرقیمت شده آن تظاهر و آن جنبش را از بین ببرند و حتی موقعی که یکعده از اهالی همدان و اهالی کرمانشاه آمده بودند در همین چهار فرسخی تهران بین تهران و کرج جایی که اسمش یادم رفته (یکی ازنمایندگان – کاروانسراسنگی) کاروانسراسنگی آنجا ژاندارمری سرنیزه گذاشته توی سینه اینها گفته ما اجازه نمیدهیم شما نفس بکشید.

دیدگاهتان را بنویسید