عمران شهری – برنامه عمرانی پنجم – ویکینبشته

خودش را بناخوشی زد، شب را زیر شمدی که بوی صابون آشتیانی میداد خوابهای آشفته دید و فردا صبح بدون خدانگهداری عازم تهران شد. درباره جنگلداری و بهرهبرداری صنعتی از جنگلها باید اشاره کنم که بر اثر اجرای طرحهایی که صنایع مجتمع چوب را پایهگذاری میکند امکان استفادهصحیح و بهنگام از جنگلهای کشور و ممانعت از خروج بیرویه چوب به خارج و همچنین ورود غیر معقول و روز افزون کالاهای از چوب ساخته بهوجود آمد. اتفاق دیگری که حادث شدهاست موضوع معدن گلندرود است که درآنجاهم چندین نفرازکارگران هموطن ما از بین رفتهاند و اوضاع و احوال معادن ایران به آقایان پوشیده نیست که ۱۵ سال پیش مهندسین ایرانی که دراینجا تحصیل کرده بودندباکمک متخصصین خارجی برای بهره برداری ازمعادن ماترتیبی قائل شدند و یک اقداماتی کردند و بهره برداری ازچندمعدن بزرگ درایران شروع شد ازقبیل معادن ذغال که علاوه برمعادنی که درحوزه تهران داریم معادنی هم درحدودمازندران درزیرآب و گلندرود که روی دره چالوس واقع میشود بودبهره برداری از این معادن شروع شد ولی متاسفانه درسالهای اخیرتوجهی که لازم است بامورفنی نمیشود و مخصوصا درقسمت معادن هیچ توجهی نمیشودوفعلا بهره برداری از معادن درایران منحصرشدهاست باینکه درپارهای معادن فلزی مواد اولیه را اشخاص بطورخصوصی استخراج میکنندوازمملکت خارج میکننددرعین حال که شایداین یک کارمفیدی ازنظر اشخاص معین باشد ولی بنام یک مملکتی که میخواهدازمعادن خودش استفاده بکنداین عمل تادرجه کمی مطلوب باشد درعین حال بنده موضوع معدن گلندرود را از این نظرتذکر دادم که معادن مابایدموردتوجه بیشتری واقع شودوبنده نهایت تاسف خودوهمکاران محترم را باین دومطلبی که تذکردادم نسبت به مصیبت زدگان راوردردرجه اول و همچنین مصیبت زدگان و آسیب دیدگان گلندرود تقدیم میکنم و امیدوارم که دولت در هردومورد اقدام عاجلی بعمل بیاورد.

برنامه چهارم صنعتی مرحله نخستین از یک برنامه دراز مدت در مورد صنعتی کردن اساسی کشور است که غایت آن بینیاز کردن نسبی مملکت از ورودکالاهای مصرفی از خارج و تهیه قسمتی از کالاهای سرمایهای و واسطهای در داخل و تنوع بخشیدن روز افزون به صادرات و در نتیجه کاهش وابستگیاقتصاد کشور به درآمد نفت میباشد. به موازات اقداماتی که برای زمیندار شدن و مالک شدن کشاورزان به عمل آمد، تدابیری نیز در برنامههای عمرانی برای تهیه و تأمین نیازمندیهایاعتباری کشاورزان و متشکل کردن آنها در شبکه تعاونیهای روستایی اتخاذ و به مرحله عمل گذارده شد و طی مدتی کمتر از ۱۰ سال نه تنها سرمایهبانک کشاورزی از محل اعتبارات عمرانی از حدود پنج میلیارد ریال به دو برابر افزایش پیدا نمود بلکه بالغ بر دو میلیارد ریال نیز از همین محل برایتکمیل سرمایهگذاریهای زارعان در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار گرفت.

در زمینه استقرار یک نظم وسیع گسترده تعاونی در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی کشور با توجه به این واقعیت که امروز هر اندازه در مسائل گوناگوناجتماعی و اقتصادی پیشتر میرویم به همان اندازه نیاز جامعه متحول ایران را به لزوم استقرار یک نظام تعاون ملی بیشتر احساس میکنیم، در آغاز سالجاری وظایف تازهای بر وظایف وزارت سابق اصلاحات ارضی اضافه شد و وزارت تعاون و امور روستاها به وجود آمد تا بتواند ضمن تلاش پیگیر درجهت نیل به کلیه هدفهای اقتصادی و اجتماعی برنامه همه جانبه اصلاحات ارضی ایران، در امر نظارت مستمر بر استقرار تعاونیهای سالمی به مفهوم ومعنای واقعی کلام و اجرای قانون جدید شرکتهای تعاونی در جهت توسعه امور تعاونی کشور و بسط مفاهیم آن و آشنایی مردم با اصول و تعلیماتتعاونی اقدام لازم را به عمل آورد.

از نتایج شناخته شده اصلاحات ارضی در غالب کشورهای جهان، کاهش تولیدات کشاورزی در سالهای اولیه و افزایش بیسابقه آن در سنوات بعدیبودهاست اما در ایران برنامه مزبور از همان آغاز ثمرات دلپذیر خود را به نیکوترین وجه آشکار ساخت. منباب مثال، جمع مصرف کودهای شیمیایی که به سال ۱۳۳۵ کمتر از ۴۸۴ تن در تمام کشور بود و سال قبل از اجرایاصلاحات ارضی یعنی سال ۱۳۴۰ به ۳۸۹۸۰ تن افزایش پیدا کرده بود، پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی تدریجاً سیر صعودی یافت و اکنون سالانهبه حدود ۲۳۰۰۰۰ تن رسیدهاست.

گرچه اقدامات پراکنده در حفظ و حراست درختان و اراضی جنگلی گاه و بیگاه صورت میگرفت و حتی در سال ۱۳۳۷ طرحهای جنگلداری برایجنگلهای شمال تنظیم گردید ولی با وجود همه این اقدامات، اشکال اساسی یعنی مالکیت خصوصی بر جنگلها و در نتیجه استفادههای بیرویه و بدونرعایت کوچکترین اصول فنی پا برجا بود. ذکر این مطلب مفید است که فعالیت اولین مجتمع بهرهبرداری از جنگلهای شمال مشتمل بر چوببری – تهیه تخته سهلا – نئوپان – در و پنجره ومبلسازی تا پایان سال ۱۳۵۰ در اعماق جنگل نکا شروع خواهد شد که ظرفیت تولید سالانه آن ۹۳ هزار متر مکعب است.

7. شورای امنیت تصمیم میگیرد که ایران نمیبایست منفعتی را در فعالیت تجاری با دیگر کشورهای دخیل در امر استخراج اورانیوم، تولید و استفاده از مواد و فناوریهای هستهای که در گزارش INFCIRC/254/Revv.9/Part 1 فهرست آنها آمده، بخصوص فعالیتهای غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری، همه فعالیتهای آب سنگین یا فناوریهای مرتبط با موشکهای بالستیک دارای قابلیت حمل و پرتاب سلاحهای هستهای کسب کند. نبوی ـ آییننامه مطابق آنچه بنده تصور میکنم فوایدی داشت و در بسیاری از موراد فواید آییننامه در مجلس مشهور شد (صحیح است) آییننامهای که در گذشته بود آنطوری که در سابق در مجلس عمل شد باعث ایجاد یک تشنجات تازهای شد و آن آییننامه قدیم بعضی از مقامات را نسبت به طرز کار مجلس ظنین نمود و کاری در مجلس مطابق آن آییننامه نمیگذشت این بود که یک عدهای در صدد برآمدند که وضع بهتری برای آییننامه در نظر بگیرند البته بنده عرض نمیکنم که این آییننامه هیچ نقصی ندارد همانطور که جناب آقای دکتر شایگان فرمودند نواقصی در آییننامه هست (قبادیان ـ زیاد هم هست) یک دوجا مواد متضاد است، موادی که در اول نوشته شدهاست مخالف آن چیزهایی است که در آخر آییننامه هست وبا یک فرصت بهتری باید نشست و اصلاح کرد (صحیح است)و ما هم حالا نمیتوانیم وارد بشویم به اصلاح آییننامه نباید که یکی دو مادهاش را اصلاح بکنیم و بقیهاش را که اصلاح لازم دارد آنها را کنار بگذاریم باید در آییننامه تجدید نظر بشود و مطابق معمول طرح در مجلس بشود وتصویب بشود در گذشته که آییننامه را در کمیسیون نوشتند باز این عجله شد و بطورموقت نوشتند و بطور موقت و با عجله در مجلس تصویب شد و این نواقص در آن پیش آمد اگرآن دوره هم میگذاشتند که این آییننامه مطابق قانون در مجلس طرح بشود قطعا اینطور نمیشد مثلا این طرحی که آقایان پیشنهاد کردند ذکر شده که فلان ماده نقض میشود و فلان ماده از آییننامه سابق بجایش گذاشته میشود در صورتی که آییننامه سابق نقض شدهاست و بایستی در قانون مطلب کاملا انشاء شده باشد که ما میبینیم به چه طرزی اصلاح خواهد شد (دکتر بقائی ـ ذکر شده) بنابراین این معایب در کارهست همانطور که آقایان محترم موافقت فرمودند که یک فوریتش راپس بگیرند موافقت بفرمایند که یک فوریت دیگر را پس بگیرند (یکنفر از نمایندگان ـ اصلا پس بگیرند بهتر است)این کار بهتر انجام خواهد شد، موضوع دیگری که فرمودند این بود که به کمیسیون برود الان کمیسیون برای این کار نیست (تیمورتاش ـ پیشنهاد شده که تعیین بشود) کمیسیون خاصی در دوره گذشته بود آن کمیسیون هم ماموریتش را انجام داد از بین رفت حالا مطابق همان فرمولهایی که آقایان پیشنهاد فرمودند جناب آقای رفیع و آقای تیمورتاش باید کمیسیون انتخاب بکنیم و بعد بفرستیم به کمیسیون.

اصل سوم در اجرای این اصل انقلاب تعدادی از کارخانههای دولتی ارزیابی و بفروش رسید در مورد بقیه قبل از فروش رفع نواقص ضروری بود که اقدام لازم بهعمل آمد تا پس از ارزیابی مجدد برای تعیین واقعی قیمت و تعیین تکلیف کارمندان و کارگران اقدام بفروش شود به موازات اقدامات فوق در زمینه سوقدادن بخش خصوصی به سرمایهگذاری در صنایع فعالیتهای وسیعی به عمل آمد بخش دولتی نیز علاوه بر پیریزی صنایع مهم آینده توانست از طریقکمکهای مؤثر و حتی مشارکت با صنایع خصوصی موجبات تقویت فعالیتهای بخش خصوصی را فراهم نماید به نحوی که بخش مزبور آشکارا بیش ازمیزان پیشبینی شده در برنامهها سرمایهگذاری نمود.

علاوه بر انجام اقداماتی که بدانها اشاره شد، ظرف مدت ۴ سال گذشته در جهت تشکیل بیش از ۴۰۰ خانه فرهنگ روستایی در مناطق مختلف روستاییکشور به منظور افزایش سطح اطلاعات عمومی و اجتماعی کشاورزان و ایجاد امکان پرورش استعدادهای فنی و هنری و ورزشی آنان و اجرایتدریجی قانون بیمههای اجتماعی روستاییان در راه تأمین رفاه اجتماعی روستانشینان کشور و تنظیم و تصویب قانون یکپارچه کردن اراضی و تعاونیکردن تولید در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی به منظور حداکثر بهرهبرداری از منابع آب و خاک کشور و ترویج و توسعه صنایع دستی روستایی وفعالیتهای غیر کشاورزی برای جلوگیری از بیکاری پنهان و آشکار کشاورزان در اوقات فراغت و بالنتیجه افزایش در آمد آنها، قدمهای مثبت و ارزندهایبه جلو برداشته شد.

میزان تولید گندم که در سال ۱۳۳۹ فقط به ۲٫۹میلیون تن بالغ بود در سال ۱۳۴۹ به ۴٫۱ میلیون تن رسید. محصول مرکبات نزدیک به ۴ برابر افزایش و به ۱۲۰ هزار تن رسید و به همین قیاس در سایر تولیدات منجمله آنچه قابلیت فروش در بازار شهری دارد(از قبیل تولید سبزی – جالیز – سیبزمینی – چای – پنبه) توسعه قابل توجهی روی داد. گروه صنایع تسلیحات: گروه صنایع تسلیحات (AIG) انواعی از سلاحهای سبک و تسلیحات سبک را تولید و خدمات دهی میکند که شامل تفنگهای با کالیبر بزرگ و متوسط و فناوری مرتبط است.

ظرف مدت ۴ سال گذشته ضمن ادغام تعدادی از شرکتهای تعاونی روستایی کوچک و مجاور در یکدیگر در مورد سرپرستی و نظارت بر اداره امورشرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی متشکله در کشور، و تعلیم و تربیت مدیران عامل حرفهای برای اداره امور شرکتهای تعاونی روستایی در حینانجام خدمت مقدس سربازی و تعلیم و تربیت سرپرستان حوزههای تعاونی روستایی و تأمین اعتبارات و وسایل مورد نیاز زارعین عضو این شرکتهااقدامات دامنهداری انجام پذیرفت علاوه بر این ظرف مدت چهار سال گذشته نسبت به تشکیل شرکتهای سهامی زراعی به منظور فراهم نمودن موجباتافزایش در آمد سرانه کشاورزان و جلوگیری از خرد شدن اراضی به قطعات کوچک غیر اقتصادی و امکان انجام فعالیتهای کشاورزی در مقیاسهایبزرگ که تا این تاریخ ۲۸ واحد از آنها در منطقه عملی به وسعت ۹۳۸۶۸ هکتار و با تعداد ۸۹۰۶ خانوار زارع سهامدار در مناطق مختلف مملکتمشغول فعالیت شده و نتایج حاصل از تشکیل آنها از هر جهت مثبت و چشمگیر و قابل توجه بودهاست اقدام گردید و به منظور تأمین رفاه اجتماعیبیشتر کشاورزان، کار تجهیز و تأسیس ۲۵۰۰ فروشگاه تعاونی مصرف در روستاهای مختلف کشور، به مناسبت سال کورش بزرگ، از جمله برنامههایدر دست اقدام است که اجرای آن در جریان سال جاری به پایان خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید