قاموس المُنجِد و واژههای معرَّب فارسی در آن

بابایی، ا.، پیرمحمدی، ر.، عزیزی، س.، 1389. مطالعه ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری چوب صنوبر شیرین و انگور خام و عمل آوری شده با سود. مطالعه ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری چوب صنوبر شیرین و انگور خام و عمل آوری شده با سود. تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران. پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی). مقابله صحیح با این موانع و تحقق اهداف توسعه کشاورزی نیازمند بازنگری تجارب گذشته ، شناخت وضعیت موجود، ترسیم دورنمای آینده و ارزیابی دقیق امکان گذر از وضعیت موجود است. روش مطالعه تعرفه فصلي با استفاده از روش شكاف قيمتي و حقوق ورودي موجود براي سالهاي 1376 تا 1384 محاسبه و تحليل شده است.مطابق نتايج پژوهش در ميان 294 محصول كشاورزي، 8 محصول شامل سيب درختي، پرتقال، انگور، سيب زميني، پياز، نخود، هندوانه و گوجه فرنگي به سبب نوسان در بهاي ماهانه در طي دوره جهت اعمال تعرفه فصلي در اولويت قرار دارند.

باتوجه به این که ضریب خود اتکایی محصولهای باغبانی به جز شمار اندکی از میوه های گرمسیری برابر 100% است، در این مقاله، پس از ارائه آمارها، به واکاوی مشکلهای وضعیت موجود میوهکاری پرداخته شده و سرانجام دشواریهای کلی این زیربخش بررسی شده و راهکارهایی ارائه گردید. قبل از تعبیه یک راه وریدی در بازویتان، به شما یک داروی بیحس کننده موضعی تجویز شده و پس از آن یک داروی بیهوش کننده عمومی دریافت خواهید کرد. اما عبدالعزیز مقالح قبل از فاجعۀ نکسه، شکست انقلاب یمن را در سال 1955 تجربه کرد و پس از آن نیز در سال 1962 با انقلاب مردم بر ضد حکومت همراه گردید.

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که تیمار براسینولید با افزایش انسجام غشایی از طریق کاهش فعالیت آنزیمهای PLD و LOX و کاهش میزان مالون دی آلدئید و نشت یونی و همچنین از طریق فعال سازی مسیر فنیل پروپانوئید با افزایش فعالیت آنزیم PAL که منجر به افزایش میزان و تجمع فنل کل در میوههای گوجهفرنگی میگردد موجب افزایش مقاومت به سرمازدگی پس از برداشت گردید. فعالیت آنزیمهای فسفولیپاز D، لیپوکسیژناز و فنیل آلانین آمونیالیاز: فعالیت آنزیمPLD و LOX طبق روش ریو و همکاران (40) اندازهگیری گردید و بر اساس واحد آنزیمی در میلیگرم پروتئین بیان شد. در این تحقیق تأثیر تیمار پس از برداشت براسینولید بهعنوان یک براسینواستروئید فعال در غلظتهای صفر (شاهد)، 3 و 6 میکرومولار بر روی شاخص سرمازدگی، نشت یونی، میزان مالون دی آلدئید، پرولین و فنل کل و فعالیت آنزیمهای فسفولیپاز D (PLD)، لیپوکسیژناز (LOX) و فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) میوه گوجهفرنگی در طول سه هفته نگهداری در دمای سرمازدگی یک درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت.

میوه گوجهفرنگی حساسیت بالایی به سرمازدگی داشته و نگهداری در دمای زیر 12 درجه سانتیگراد موجب ایجاد سرمازدگی میشود (56). غشای سلولی اولین حسگر سرما در سلول بوده و اولین مکان برای توسعه آسیب سرمازدگی میباشد. همچنین در سالهای اخیر تقاضا برای افزایش سطح زیر کشت این محصولها به دلیل ارزآوری و درآمد زیاد، کارآیی مصرف زیاد آب، امکان صادرات و افزایش تقاضای بازار، روز به روز در حال افزایش است که تضمینکننده توسعه پایدار این بخش در آینده است.

برای مصرف امگا۳ این مواد می توانید مورد استفاده قرار دهید: روغن ماهی، روغن تخم مرغ، روغن کریل، دانه خولان دریا، روغن دانه کلری، روغن جلبک، روغن بذرکتان، روغن دانههای چیا، روغن ساشااینچی، روغن اچیوم. پنج تيمار محلول پاشي شامل محلول پاشي با آب (شاهد)، يک بار محلول پاشي به غلظت يک و نيم و سه گرم در ليتر و دو بار محلول پاشي به غلظت يک و نيم و سه گرم در ليتر استفاده شدند. آب گرفته شده را با یک خاک مخصوص مخلوط می کنند و بعد از یک روز یا دو روز، این آب انگور را می جوشانند تا این که حدود آن بجوشد.

از تعرفه فصلي موقعي استفاده مي شود كه توازن عرضه و تقاضا به طور معني داري در فصول مختلف سال تغيير مي كند. مشخص كردن ماه هايي از سال كه تعرفه فصلي بايد بر اين محصولات اعمال شود و۳. شناسايي آن دسته از محصولات كشاورزي كه بايد مشمول تعرفه فصلي قرار گيرند؛ ۲. محلول پاشي اول در انتهاي گلدهي و دومين محلول پاشي پانزده روز بعد از محلول پاشي اول انجام گرفت.

به طور کلي نتايج اين آزمايش نشان داد که محلول پاشي سولفات پتاسيم باعث بهبود صفات کمي و کيفي ميوه انگور رقم رشه شد. در اين پژوهش اثر محلول پاشي برگي سولفات پتاسيم بر برخي صفات کمي و کيفي ميوه انگور رقم رشه بررسي شد. محلول سپس به مدت 10 دقیقه جوشیده شد و بعد در دمای 20 درجه سانتیگراد سرد گردید و هدایت الکتریکی آن (L2) اندازهگیری شد. تهیه میوهها و تیمار با براسینولید: میوههای گلخانهای گوجهفرنگی رقم نیوتن که در دمای 30-25 درجه سانتیگراد روز و 25-20 درجه سانتیگراد شب و رطوبت 55 درصد رشد کرده بودند در مرحله سبز بالغ برداشت شده و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل گردیدند.

مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال 1 و 5 درصد انجام گردید. نشت یونی بر اساس نسبت L1 به L2 و بر اساس درصد بیان گردید. MDA بر اساس روش تیوباربیتوریک اسید که توسط زائو و همکاران (56) توصیف شده است، اندازهگیری گردید و بر اساس میکرومول بر گرم وزن تر میوه بیان شد. میزان پرولین بر اساس روش توصیف شده توسط زانگ و همکاران (55) مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج به صورت میکروگرم بر گرم وزن تر میوه بیان گردید. میزان فنل کل بر اساس روش جین و همکاران (20) اندازهگیری گردید و بر اساس میلیگرم گالیک اسید در 100 گرم وزن تر میوه بیان گردید.

نتایج این تحقیق نشان داد که براسینولید در غلظت شش میکرومولار بیشترین تأثیر را در کاهش میزان سرمازدگی، نشت یونی و میزان مالون دی آلدئید و همچنین افزایش میزان پرولین میوهها داشته است. میوههای گوجهفرنگی تیمار شده با براسینولید در غلظت شش میکرومولار بیشترین میزان فعالیت آنزیم PAL و محتوای فنل کل را نشان دادند. در مقايسه با ساير موجودات زنده، گياهان حاوي شش نوع تيوردوکسين x, o, m, h, f و y مي باشند که تيوردوکسين نوع h با داشتن اشکال چندگانه، در فرآيندهاي مختلفي همچون محافظت سلول در برابر تنش اکسيداتيو و تنش هاي زنده و غير زنده دخالت دارد.

جداسازي و در ناقل پلاسميدي Puc19 همسانه سازي شده و خصوصيات بيوشيميايي، ساختار مولکولي و روند تکامل ژنتيکي آن ها مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. بررسي هاي ساختاري نشان داد که پروتئين هاي بدست آمده از نظر ساختار سه بعدي مشابه مي باشند. تعداد 270 عدد میوه انتخاب و به سه دسته مجزای نودتایی در سه تکرار که هر کدام 30 میوه داشتد تقسیم و تیمارهای شاهد و براسینولید در غلظتهای 3 و 6 میکرومولار انجام شد.

پس از یک، دو و سه هفته تعداد 10 میوه از هر تیمار و تکرار به صورت تصادفی انتخاب و 5 عدد میوه برای ارزیابی شاخص سرمازدگی 3 روز در دمای 25 درجه سانتیگراد قرار گرفتند و 5 عدد میوه دیگر برای انجام آنالیزهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی به آزمایشگاه منتقل گردیدند. در طبقـه بنـدی گیاهان از نظر درجه مقاومـت بـه عنـصر بـور، مرکبـات جـزو محـصولات حـساس اسـت و حداکثر مجاز غلظت بور در آب آبیاری آن باید نیم تا یـک قـسمت در میلیـون (پـی پـی ام) باشــد. پس از کاشت درخت را آبیاری کنید .

یکی از مشکلات اصلی محصولات گرمسیری و نیمه گرمسیری در دوره پس از برداشت حساسیت آنها به دمای پایین میباشد که منجر به ایجاد آسیب سرمازدگی میشود. انگور عسگری دشمن یکی از وحشتناکترین بیماری ها، یعنی بیماری سرطان است. تولیدشیره انگور یکی ازمنابع اقتصادی عمده درقوچان بوده است که اکنون به دلایل مختلف ازرونق افتاده وروش های سنتی تهیه آن نیزدرحال فراموشی است.شیره انگور به دوصورت باز(مایع) وبسته (جامد) تولیدمی شودکه بستگی به طریقه تولیدونوع انگورمصرفی دارد.بهترین آن ازنظرطعم ومزه وکیفیت، نوع جامداست که به عنوان غذایی به خصوص درفصول سرد مورداستفاده قرارمی گیرد.دراین مقاله ابتدااشاره مختصری به تاکستان داری وتنوع انگورهای قوچان وفرآورده های آن می شود،سپس تهیه شیره انگوربه روش سنتی توصیف می گردد.

در خصوص ترجمه انگلیسی کلمه یا اصطلاح “خوشه انگور” هم آیا این موضوع صدق می کند؟ آیا خوابهای ظهر هم تعبیر دارند یا باطل هستند؟ همچنین این امکان وجود دارد که درختان مرکباتی که از دانه رشد می کنند، اصلاً گل یا میوه ندهند. با این وجود ، اگرچه پرتقال انگشتی برای بدن انسان مفید است ، اما مصرف زیاد آن می تواند به کبد آسیب برساند و تب و سایر علائم را ایجاد کند. بحث : با انجام این روش برای مطالعه تنوزونیک اسید به روشی سریع و کارامد برای سنجش میزان آن در آب انگور رسیدیم. نشت یونی، میزان پرولین، مالون دی آلدئید و فنل کل: نشت یونی طبق روش توصیف شده توسط زائو و همکاران (56) مورد ارزیابی قرار گرفت.

شاخص سرمازدگی: برای اندازهگیری شاخص سرمازدگی در هر زمان نمونهبرداری 5 میوه به صورت تصادفی از هر تیمار و تکرار انتخاب گردیده و به دمای 25 درجه سانتیگراد آزمایشگاه به مدت 3 روز منتقل گردیدند تا میزان شاخص سرمازدگی میوه بر اساس میزان فرورفتگی سطحی میوه که مهمترین علامت سرمازدگی در میوه گوجهفرنگی میباشد (10) مورد ارزیابی قرار گیرد. طبق تعریف یک واحد آنزیمی از آنزیم LOX به مقداری از آنزیم گفته میشود که باعث افزایش جذب در یک صدم دقیقه در طول موج 234 نانومتر و 25 درجه سانتیگراد را زمانی که لینولئیک اسید بهعنوان سوبسترا اضافه میگردد، داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید