مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۹ نشست ۲۲ – ویکینبشته

قانون مربوط به اجازه تمدید مدت فرماندار نظامی در شهرستان تهران – مصوب ۲۹ آبان مجلس شورای ملی و ۱۶ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا. اسلامی ـ مخالفت بنده با لایحه دو دوازدهم طبق دلایلی که عرض میکنم یک مخالفت اصولی است (امامی خوئی ـ شما خودت هم اصولی هستی) بله بدین معنی که اگر دولتی لایحه دو دوازدهم یا یک دوازدهم میاورد و تقدیم مجلس میکرد بنده مخالفت میکردم چنانچه بعد کرات دوره پانزده مجلس شورای ملی مراجعه بشود ملاحظه خواهید فرمود که بنده همیشه با لایحه دوازدهم مخالفت کردیم و میگفتم که میبایستی طبق اصول و مقررات بودجه کل کشور در موعد قانونی یعنی در اسفند ماه هر سال مطابق نظامنامه مجلس برای …

اسلامی ـ امروز هم در مملکت، ما مردم میبینند که اشخاص برخلاف قانون و مقررات بیشتر رفتار میکنند بعدا بمقاماتی میرسند و مناسب و مقامات عالیتری راحائز میشوند این است که اساسا خلاف قانون کردن معمول و مرسوم است در این مملکت بنده از آقایان نمایندگان تقاضا میکنم که این بدعت را بگذارید و برای نمونه هم شده یکی از گردن کلفتها را بپای میز محاکمه بکشید بهمین جهه هم بنده با این لایحه مخالفم ولی چون این دولت تقصیری ندارد و تازه آمده و برای پرداخت حقوق کارمندان دولت میبایستی لایحه دوازدهم تصویب شود و بنده هم حرفهای گفتنی نسبت بتمام سازمانهای اداری و غیر اداری و رشتههای مختلف بسیاری از حرفها دارم ولی میگذارم آنها را برای موقع طرح بودجه یا یک موقع دیگری و فقط چند نکته را این جا تذکر میدهم ولی قبل از این تذکر دو موضوع است این جا عرض میکنم وتمنی میکن که توجه بکنید یک موضوع قابل توجهی که تذکر آن ضرورت دارد مسئله کمک مالی و اقتصادی امریکا بایران است که متاسفانه بصورت معمائی در آمده و با آنکه دولت ایران در مقابل آنهمه خسارات و صدمات ناشی از جنگ بیش از هر کشوری استحقاق کمک اقتصادی از دولت امریکا را دارد و با آنکه در منشور دول بزرگ و متفق ماکه درتهران منعقد شده صراحتا ذکری از کمکهای لازم جهت جبران خسارتهای وارد شده مع الوصف هنوز خبری از کمک و مساعدت مالی نشده در اینمورد سؤال بنده متوجه شخص آقای علاء وزیر امور خارجهاست که تا چند وقت قبل و بخصوص در جریان مسافرت شاهانه بکشور امریکا عهده دار نیست سفارت کبرای ایران در امریکا بودند ایشان باید رکود و معوق ماندن این موضوع را روشن کنند که چه عواملی موجب این عدم موفقیت شده، بنده از دور و نزدیک از وطن پرستی آقای علاء صحبتهائی میشنوم نمیتوانم تکذیب کنم ولی این سؤال برای بنده پیش میآید که ایشان با اینکه مردم وطنپرستی بودند چرا باندازه کافی در مساعد ساختن زمینه دریافت کمکهای مالی از امریکا مجاهدت لازم را ننمودهاند و اگر واقعا این امر مهم از عهده ایشان ساخته نبد بحکم وطنپرستی لازم بود این مسئولیت را بدیگری واگذار کنند و اگر مطلب غیر از اینهاست و محضورات وعوامل دیگری در پشت پرده مانع انجام این مقصود شد مقتضی است دولت جهت روشن شدند ذهن مردم حقایق را بیان کند و یا در جلسه خصوصی بعرض نمایندگان مجلس برساند.

جناب آقای ناظرزاده نماینده محترم یادداشتی دادهاند که از رفسنجان کرمان هم شکایت زیادی از مالکین و زارعین و بازرگانان و دامداران رسیده که چرا دولت با منع صدور پشم و پنبه راضی به زیان عده زیادی از مردم کشور شدهاست و حاضر است برای کمک به عده معدودی خسارات جبران ناپذیری به تعداد زیادی از افراد کشور وارد سازد این یک مطلب خیلی بدیهی است و همینطور هم که بنده گفتم همه علاقه مندیم به کارخانجات داخلی ولی باید آن مقداری را که احتیاج دارند تعیین بکنند و بخرند مضافا به اینکه بانک ملی یک کمک بسیار بزرگی به کارخانجات کرده و آن اینست که به میزان پنجاه در صد قیمت پشم و پنبهای که آنها میخرند به طور وام به ایشان میدهد (شوشتری – میخواهند کیلویی ۳ ریال بخرند) (مهدوی- بعد خودشان صادر بکنند) به هر حال در جلسه گذشته آقای صدری فرمودند که دانشجویان آموزشگاه عالی بهداری مشهد شکایت کردهاند که وزارت فرهنگ قرار بودهاست برای تکمیل کادر استادی آموزشگاه چند استاد از خارج استخدام نماید و اقدام نکردهاست الی آخر لازم میدانم توضیح عرض کنم که مطلب اینطور نیست که آقای صدری بیان فرمودند شکایت یا تقاضاهای دانشجویان آموزشگاه عالی بهداری مشهد که چاپ شدهاست و برای اکثر نمایندگان مجلس و سناتورها فرستادهاند به طور خلاصه این است که اولا دانشجویان میخواهند پس از ختم دوره تحصیل آموزشگاه بلافاصله در کلاس چهارم دانشکده پزشکی پذیرفته شوند و بعد از اتمام دوره دانشکده در نقاطی که کمتر از ده هزار جمعیت دارد تعهد خدمت خود را در وزارت بهداری انجام دهند.

اسلامی ـ بسیار خوب، ما امروز بکمک اقتصادی ا از دولت امریکا بیش از مسائل دیگر احتیاج داریم و با این وضع پریشان و آشفتگی عمومی اگر از قول و وعده دولت امریکا استفاده نکنیم بزحمت میتوانیم چرخهای حیاتی را بحرکت در بیاوریم. شایان ذکر است که بازار تبریز یک مکان مهم سیاسی بوده است و می توان به اهمیت آن در انقلاب مشروطه ایران در قرن گذشته و انقلاب اسلامی در دوران معاصر اشاره کرد.

نایب رئیس ـ آقای اسلامی لایحه دوازدهم بودجه مطرح است. نایب رئیس ـ لوایح بکمیسیونهای مربوطه فرستاده میشود آقایانی که در خواست نطق قبل از دستور کردهاند به بعد از دستور موکول میشود فعلا لایحه دو دوازدهم مطرح است و قرائت میشود. ماده واحده ـ بوزارت دارائی اجازه داده میشود حقوق و کمک و سایر مزایای کارمندان و خدمتگزارن و هزینههای و غیر مستمر وزارتخانهها وادارات و بنگاههای دولتی و سایر مصارف کشور را در دو ماهه اول سال ۱۳۲۹ درحدود دو دوازدهم اعتبارات مصوب سال ۱۳۲۸ با رعایت قانون بودجه سال مزبور و سایر قوانین و مقررات مالی از محل در آمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید، برای پرداخت هزینههای مجلس سنا مبلغ سه میلیون ریال برسم علی الحساب تادیه و پس از تصویب بودجه سال جاری کشور محسوب و واریخت و از اعتبار سال ۱۳۲۸ ساختمان وابنیه دولتی و خرید زمین وراهسازی تا آخر اسفند سال ۱۳۲۹ تعهد و مصرف نماید.

دکتر مصباحزاده ـ از مذاکراتی که اینجا بعمل آمد تصور میرود که این ۵۰ میلیون ریال بایستی به مصرف کارهای کشاورزی و راهسازی برسد در صورتی که اگر بمتن ماده واحده دقتی بشود یک ((وغیره)) دارد که ممکن است تمام این پولها به مصرف آن ((وغیره)) برسد و بنده این پیشنهاد را دادم که این راهسازی و کشاورزی باشد و غیره حذف شود و از طرفی خواستم عرض کنم در قوانین مخصوصا در قوانین مالی که ما باید خیلی دقت بکنیم در طرح آن یک پولی که ۵۰میلیون ریال ما میدهیم که هر طور دولت خواست خرج کنند یا هرطور برنامه خواست خرج کند آنهم بهر راهی بنده خیال میکنم که ((وغیره)) زیاد باشد (صحیح است) اگر سازمان برنامه تمام این پول را در راه ((وغیره)) خرج کرد ما هیچ ایرادی نمیتوانیم بکنیم این را موافقت بفرمایید که حذف شود.

ماده ۱ ـ وزارت دارایی مجاز است مطابق تشخیص و تصویب هیئت دولت تا میزان پنجاه میلیون ریال از محل در آمد عمومی کشور در اختیار سازمان برنامه بگذارد وپس از تصویب بودجه کل کشور وجوه پرداخت شده را بابت اعتبارات وزارتخانههای ذیمدخل احتساب نماید ـ سازمان برنامه وجوهی را که به این ترتیب به اختیارش گذارده میشود بر طبق تصمیمات متخذه از طرف دولت صرفا برای عودت دادن افراد بمنازل و محل کار خودشان ومشغول نمودن آنها بکارهای راهسازی و کشاورزی و غیره بترتیبی که مقتضی بدانند با نظارت وزارت دارایی بمصرف خواهد رسانید و حساب و اسناد آنرا که سازمان بمصرف خواهد رسانید و حساب و اسناد آنرا که سازمان برنامه روی مقررات خود تنظیم و با نظارت وزارت دارایی پرداخت مینماید به وزارتخانههای ذیمدخل تحویل خواهد نمود که آنها بابت اعتبارات مربوطه خودشان پذیرفته و بخرج منظور دارند.

کل تولیدات ناخالص بخش کشاورزی و دامپروری که در سال ۱۳۴۴ معادل ۱۱۲۶۲۰ میلیون ریال بودهاست در سال ۱۳۵۱ به قیمتهای ثابت سال ۱۳۴۴ بالغ بر ۱۵۸۴۶۸ میلیون ریال خواهد گردید به این ترتیب مجموع رشد مورد محاسبه در دوران هفت ساله معادل ۴۰،۷ درصد و متوسط سالانه رشد معادل ۵ درصد میباشد. پیشنهاد دیگری قرائت میشود (پیشنهاد آقای نریمان بشرح زیر قرائت شد) اینجانب محمود نریمان نماینده تهران پیشنهاد میکنم لایحه شماره ۲۲۸۲-۲۸/۱۱/۲۷ دولت (شماره ترتیب چاپ) بشرح زیر اصلاح وماده زیر بجای آن تصویب گردد.

برای حمایت ودستگیری کارگران مسلول مناطق نفتخیزوجلوگیری نسبی از شدت بیماری سل مکاتبات ومذاکرات مفصل با اولیای شرکت ملی نفت ایران بعمل آمده واین نتیجه حاصل گردید که ازمحل صندوق تعاون وبیمه کارگران واعتبار شهرداری آبادان بشرح گزارش شماره ۶۲۱۴ ۲۳-۵-۳۱ درنوژیان که منطقهای است کوهستانی ودرنزدیکی خرم آبادواقع شده ودارای آب وهوای مساعدمی باشد آسایشگاهی برای کارگران مسلول خوزستان ایجاد شودمقدمات اینکارنیزفراهم شده وپس ازواگذاری محل مذکور ازطرف وزارت دفاع ملی باسعی وکوشش هرچه تمامتر دردایرنمودن آسایشگاه مذکور با اشتراک مساعی شرکت ملی نفت اقدام خواهدشد. نکته دیگر اینکه البته عموم آقایان نمایندگان مستحضرند که از چند ماه باینطرف وضع عمومی مملکت و اذهان عامه دچار یکنوع اضطراب ناشی از یاس و بدبینی شده وبا صحنههائیکه مرتبا ظاهر میشود و جریانات نامطلوبی که تقریبا بخودی خود ولی در حقیقت با کمک دستهای نامرئی پیش میاید این یاس و بدبینی در افکار عامه تقویب پیدا میکند تاریخ سیاسی قرن اخیر ایران بروز این قبیل صحنهها را مقدمه یک جریان نامطلوب و حادثه شوم میداند و یک مرد وارد و مطلع رابیاد دسیسههای قبل از هرنوع حوادث سیاسی که هروفت مقاصد ونظریات پشت پرده کشورهای بیگانه بروز آنرا ایجاب کند میاندازد وبنده اینطور نتیجه میگرم که این مقدمات مشوب کردن اذهان عمومی و این تشنجات که متاسفانه بدست عناصر خائن و مزدور عملی میشود بستگی کامل با سیاست نفت و مسئله لایحه آن دارد زیرا فلسفه سیاست انگلیس در ممالک مورد نظر اینست که در پس پرده تشنجات مقاصد خود را پرورش بدهد و از آن نتیجه بگیرد و حال دولت وقت در این موضوع حیاتی، چه تصمیمی دارد معلوم نیست.

امینی ـ بنده متاسفم که امروز آقای حاذقی بی مهری فرمودند هم نسبت بکارپردازان و نسبت به معاون وزارت دارائی (حاذقی ـ حساب شخصی نیست) من آنچه که اطلاع دارم کارپردازان مجلس هر کدام بسهم خودشان کارهائی که مربوط به آنها است انجام میدهند ولی آنچه که مربوط به الان است این است که میدهند ولی آنچه که مربوط به الان است این است که ۳ نفر از تند نویسان لایق ما را به نظام وظیفه بردند دستگاه تندنویسی چند نفر تند نویس تازه استخدام کردهاست که آنها هنوز کاملا وارد نیستند و سعی خواهد شد که آنها اصلاح شوند و این قسمت مرتفع بشود منظور بنده این بود که اگر درین چند روز اخیر اشتباهاتی در صورت جلسات هست نسبت به بیانات آقایان بعلت کم بودن تند نویسان و این قسمت بطورقطع تا چند روز دیگر حل میشود.

دهقان ـ در جلسه قبل که آقای اردلان راجع به پشتوانه اسکناس صحبت میفرمودند اینجا یک تذکری دادند که درج نشد در صورت جلسه و بنده یاد آوری کردم و چون موضوع اسکناس فوق العاده اهمیت دارد و مورد توجه عمومی است (صحیح است) این را بنده اینجا عرض کردم و مجددا هم عرض میکنم آقای اردلان گفتند که امروز اسکناس ما هفتاد و هفت در صد پشتوانه دارد و بنده عرض کردم که تا میزان صد در صد از محل جواهرات سلطنتی این پشتوانه تامین است و ما یک چیزی هم اضافه داریم و این در صورت جلسه قید نشدهاست در صورتیکه از نظر جلب توجه و اعتماد عمومی لازم بود که در صورت جلسه قید بشود (صحیح است) بعد هم یک تقاضائی راجع به تعقیب پروندههای آقای قوامالسطنهاست که در کمیسیون دادگستری است تقدیم مقام ریاست میشود که تعیین تکلیف کنند.

رضوی شیرازی ـ دادگستری قضات خوب خیلی دارد چند نفر هم نیستند صحیح است بنابراین بنده معتقدم که بجای ناسزا گفتن بدادگستری بجای اینکه چوب براداریم و همه را به یک چوب برانیم بهتر است بیائمی و بنشینیم ببینیم معایب و نواقصی کجاست و رفع بکنیم والا هر روز که گفتن قایده ندارد و بنده دیگر عرض ندارم. مخبر (دکتر کیان) ـ پیشنهاد آقای آزاد البته دو اشکال اساسی داشت یکی اینکه دیوان محاسبات یک دستگاهی است که برای نظارت خرج و دخل بودجه طبق مقرراتی که در قانون دیوان محاسبات تنظیم شدهاست، تصویب شدهاست برای آن ایجاد شدهاست انحراف آن برخلاف اصول وبرخلاف قانون است یک اشکال دیگری که در فرمایش آقای آزاد بود این است که اگر این دستگاه برنامه را آقای ازاد مجهز برای صرف ۵۰ میلیون ریال نمیدانند بطریق اولی برای نقشههای اساسی و مصارف بیشتری و غیر مجهز و غیر مناسب میدانند (آزاد ـ عقیده من این است) لازمه این پیشنهاد ایشان این است که این دستگاه مجهزی که برای تاسیس آن مبالغی خرجش شدهاست و این کار ۵ میلیونی را باکمال سهولت میتواند بدون صرف هزینه اعضاء و غیر ذلک بمصرف برساند بدستگاه دیوان محاسبات یا هر دستگاه دیگری که مقتضی میدانند واگذار کنند ومصارف خیلی زیادی صرف آن دستگاه بشود تازه آن دستگاه وضعیتش معلوم نیست که بتواند به آن درجه سازمان برنامه برسد که این ۵ میلیون تومان را برای بکار انداختن بیکار بمصرف برساند این یک عمل فوری و آنی وضروری بود لازم بود از یک دستگاه مجهزتری استفاده شود و مجهزتر و آمادهتر از دستگاه برنامه هم انصافا وجود نداشت بنابراین استدعا میکنم آقای آزاد پیشنهادشان را پس بگیرند و بیک موقع دیگری موکول بفرمایند.

دیدگاهتان را بنویسید