مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۱ – ویکینبشته

علاوه برساختمان خطوط فوق ساختمان یک راه آهن فرعی بین کرج وکارخانه قندکرج دردست ساختمان میباشد وساختمان یک انبارفلزی برای کالاهیا تجارتی وارده به بندرخرمشهر وساختمان یک کارخانه تبدیل شکربه قند درورامین نیزتحت سرپرستی اداره کل ساختمان راه آهن میباشد. در این مورد می توان گفت که نظریه ای وجود دارد که نام کرج از کوه رج اقتباس شده و این نام به معنای جایی می باشد که یک ردیف از کوه در آن وجود دارد. طرح پیشنهادی نظر باینکه دولت درحال حاضراقتضاء نمیکندکه کلیه اعتبارات مورداحتیاج را دردسترس وزارت راه بگذارد وبادرنظر گرفتن اوضاع واحوال عمومی اخذعوارض جدیدبرای این امر نیزمیسرنیست لذاطرحی تهیه وتقدیم گردیدهاست که واردات لاستیک ولوازم یدکی اتومبیل درانحصار دولت قرارگرفته وازعایدات حاصله ازفروش آنهاسهمی برای اسفالت کردن راههاتخصیص وازبقیه آن یک کارخانه لاستیک سازی باموادنفتی ویک کارخانه سوارکردن اتومبیل وکامیون وتراکتور واردگردد.

طرح پیشنهادی نظرباینکه دولت درحال حاضراقتضاء نمیکندکه کلیه اعتبارات مورداحتیاج را دردسترس وزارت راه بگذارد وبادرنظر گرفتن اوضاع واحوال عمومی اخذعوارض جدید برای این امرنیزمیسرنیست لذاطرحی تهیه وتقدیم گردیدهاست که واردات لاستیک و لوازم یدکی اتومبیل درانحصار دولت قرارگرفته وازعایدات حاصله ازفروش آنهاسهمی برای اسفالت کردن راههاتخصیص وازبقیه آن یک کارخانه لاستیک سازی باموادنفتی ویک کارخانه سوارکردن اتومبیل وکامیون وتراکتور واردگردد. گزارش سهماهه اداره کل ساختمان راه آهن از سال ۱۳۲۸ اعتبارات ساختمانی اداره کل ساختمان راه آهن ازبودجه عمومی کشورحذف وازاعتبارات عمرانی سازمان برنامه پرداخت گردیدهاست درسال جاری سازمان برنامه بعلت تقلیل بودجه خوددرحقیقت ساختمان راه آهن را متوقف ساخته ولی معذلک اداره مزبور قطعات ۲۴و۲۵ و۲۸و۳۳ را درخط بین میانه ومراغه خاتمه داده وتحویل گرفته وساختمان دو قطعه ۲۹ و ۳۰ را درخط مزبور باتعدادمختصرکارگر تعقیب مینماید وتاکنون متدرجا درقطعه ۲۹ سی درصد ودرقطعه ۳۰ چهل وپنج درصد عملیات ساختمای انجام گردیدهاست.

گزارش سهماهه اداره کل ساختمان راه آهن ازسال ۱۳۲۸ اعتبارات ساختمانی اداره کل ساختمان راه آهن ازبودجه عمومی کشورحذف وازاعتبارات عمرانی سازمان برنامه پرداخت گردیدهاست درسال جاری سازمان برنامه بعلت تقلیل بودجه خوددرحقیقت ساختمان راه آهن را متوقف ساخته ولی معذلک اداره مزبور قطعات ۲۴و۲۵ و۲۸و۳۳ را درخط بین میانه ومراغه خاتمه داده وتحویل گرفته وساختمان دوقطعه ۲۹و۳۰ را درخط مزبور با تعداد مختصرکارگر تعقیب مینماید و تاکنون متدرجا درقطعه ۲۹ سی درصد ودرقطعه ۳۰ چهل وپنج درصد عملیات ساختمای انجام گردیدهاست. قسمت داخلی مسجد با سرامیکی عالی و آبی کاشی کاری شده است ، متأسفانه بسیاری از قطعات در هنگام وقوع زلزله از بین رفتند و به جای کاشی با نقاشی جایگزین شدند – بعضی از کاشی های اصلی را می توان در اطراف ورودی یافت.

یکی دیگر از جاذبه های گردشگری شهر کرج، سد امیرکبیر می باشد. خانواده های بزرگی در داخل این مخروط های توخالی زندگی می کنند. این چه حرفیست شما می زنید . فضای داخلی منازل که معمولاً به یک اتاق نشیمن و اتاق خواب تقسیم می شود کم نور است. و جزئیات یادبودهای دنیای گمشدهای که مانند خواب با پدر مجید گذرانیده بود جلو چشمش مجسم شده بود. قسمت پنجم – امورپستی ومخابراتی ۱- تاکنون ۳۲ دفتر پستی و۱۱ دفتربروات پستی درنقاطی که فاقد آن بودهاند تاسیس گردیده. الف – واحدهای سیار بهداری بنواحی زاهدان – انارک – کن – مهرآباد – واریان و۱۱۶۰ قریه دیگر که گزارش بروز امراض ساریه درآن نقاط رسیده بود اعزام شدهاند ومجموعا در ششماهه اول سال ۱۳۳۱ برضدآبله ۳۵۳۷ نفر برضددیفتری ۲۸۲۱ نفر برضدحصبه ۲۶۸۱ نفر تقلیح و۲۷۵۹ نفر که بامراض متفرقه دیگر مبتلا بودهاند معالجه شدهاند دراکثرنقاط مذکور گرد د.

معتمددماوندى – بیانات شیوایى که جناب آقاى مهندس زیرکزاده در برنامه دولت به عنوان مخالف مشروط بیان فرمودند مطالب عمدهاى داشت که خود آقایان وزرا باید لطف بفرمایند مخصوصاً در قسمت ارتش آقاى سرلشکر وثوق باید مطالبشان را جواب بفرمایند ولى دوست عزیز من آقاى کریمى یک تذکرى فرمودندکه میخواهم این را به عرض برسانم مرقوم فرمودهاند که در ارتش بیش از سیصد نفر یا چهار صد نفر را درجه ندادهاند و به آنها ظلم کردهاند و بهانهشان هم این بود که یک ماده واحدهاى از مجلس باید بگذرد که اینها هم درجاتشان تأمین بشود و البته مطالبى که جناب آقاى زیرکزاده فرمودند صحیح بود ولى تا معیشت یک عدهاى که خودشان را آماده فداکارى در راه ملت میکنند تأمین نشود نمیشود انتظار فداکارى از آنها داشت در درجه اول باید معیشت افسران را تأمین بفرمایید مخصوصاً افسران جز را که در خارج از مرکز زندگى مىکنند وضعیتشان مرتب نیست و در وضع بسیار سختى زندگى میکنند (نریمان – ما به افسر خارجى احتیاجى نداریم) بله نداریم الان میخواستم همین را عرض کنم یک چیز دیگرى با این که ایشان نظامى بودهاند نفرمودهاند و شاید فراموش کردند مىخواستم عرض بکنم این است که ما را از شر این مستشاران آمریکایى که ما را گرفتار سیاستهایى میکنند نجات بدهید چرا باید در ارتش ما مستشاران آمریکایى باشند و به یک بازوشان شیر و خورشید زده باشند و آن طرف هم آرم آمریکا را بزنند چرا باید اینها بر ما آقایى بکنند حتى یک گروهبانش (یک نفر از نمایندگان – آقاى دماوندى ما در هیچ جا نمىخواهیم خارجى باشد) مخصوصاً در این مورد که بسیار با ما بد تا کردند و قاضى آمریکایى با کمال وقاحت در دادگاه لاهه بر علیه ملت ایران رأى داده است ما باید اینها را جواب کنیم چه لزومى دارد که به دردسر بیفتیم و پى در پى همسایه شمالى به ما اعتراض کند که شما مستشار خارجى دارید.

کشاورز صدر ـ بنده با آن قسمت اخیر ماده که راجع است به واگذاری عرصه اعیانی به رعیت و زارع تصور میکنم که عموم آقایان هم موافق باشند ولی با اینکه اشخاصی که اعیانی در خالصه بوجود آوردهاند عرصهاش را هم به آنها بفروشند مخالف هستم به دو دلیل یکی اینکه این اشخاص نوعا کسانی هستند که از همان دسته مخصوص است که چند دقیقه پیش عرض کردم و بحث کردم و اوصافشان را ذکر کردم و دیگر حالا تکرار نمیکنم از این دسته هستند که اینها یا میشوند در شرق و غرب و شمال و جنوب مملکت هر جا فرصتی به دستشان میآید همه جور موسسهای احداث میکنند نمیدانم حاضرند نجاری باز کنند بنایی باز کنند کارخانه، هر چه میشود باغ درست کنند میوه بزنند همه کاری میکنند از اطراف و اکناف مملکت، الحمدالله جیبشان هم پر است استعدادش راهم دارند (اردلان ـ عیبش چیست؟) عیبش این است آقای اردلان که وقتی اینها رفتند در یک دمی نفوذ کردند.

در اولین برخوردم با او فکر نمیکردم بتوانم غیر از جملههای تکرار شده و عادی زندگی را از دهان او بشنوم ولی او خیلی دقیقتر از آنچه من فکر میکردم دل خود را برایم باز میکرد. انبار بغل مستراح را به او داده بودند. شریف این جوان را خوب میشناخت، با او در یک مدرسه بود وقتیکه سن حالای او را داشت. این را هم به شما تذکر به دهم که ساختن یک سد فقط به عشق این که شما یک سد ساختهاید و آماده نکردن شبکه آبیاری آن یک نوع فانتزی است کهدیگر امروز برای ایران معنی ندارد و لازم نیست.

شبهه نیست که عده کثیری از همین جوانان در آینده در نظام سیاسی و اداری کشور مصدر خدمات و مرجع مسئولیتهای عمدهخواهند شد. همچنین نظر به اهمیتی که ایلات و عشایر کشور در فعالیتهای دامپروری دارند در مناطق مسکونی عشایر به ایجاد کارخانههای مولد غذای دام واحداث مراکز دامپروری مبادرت خواهد شد. ۲- پس ازاینکه طبق لایحه اختیارات مورخ ۲۰ مرداد آقای نخست وزیر برنامه عمرانی سه میلیارد ریالی سازمان برنامه تصویب وابلاغ شد برای خریدماشین آلات مولدبرق شهرستانها وبموجب مطالعاتی که انجام شده بودقراردادی با آلمان درشرف انعقادمی باشد. مشکل عمده ارتش ما انحراف از هدف اصلى است وظیفه اصلى یک ارتش دفاع از سرحدات مملکت است ولى ارتش از بدو تشکیل تا به امروز گرفتار مسائل داخلى بوده است بیست سال حکومت قبلى، حکومت دیکتاتورى یک حکومت نظامى دائمى بود، از شهریور ۲۰ تاکنون همه در ذهنمان هست سه چهارم ایام ما در حکومت نظامى گذشته است.

دیگه طوری شده بود که اگه هفتهای یک دفعه هم پیشش میرفتم راضی بود. هم اکنون در مرکز تبریز واقع شده است. رئیس – آقای دکتر یزدی باز هم میخواهد ادامه بدهید . همکاران عزیزومحترم: شایدکسانی چنین تصورکنندکه بعد ازتحول اخیراینجانب ناچارشدهام از سیاست آقای دکتر مصدق درکارنفت تمجیدورویه ایشان راستایش کنم اماکسانیکه بروحیه بنده آشنایی دارندمیدانند که من اهل تملق وسالوس وریانیستم وازابرازحقایق بهرقیمتی تمام شودباکی ندارم. بفرمایید. دکتر اقبال (وزیر راه)عرض کنم آقایان اطلاع دارند که در وزارت راه ادارهای بنام اداره کل بهداری هست به علاوه صدی دو از حقوق کارگران کسر میکنند و به مصرف این کار میرسد این است که نظر آقای دکتر کاملا تامین است و خواهش میکنم که پیشنهادشان را مسترد بفرمایند.

ولی در تمام این مدت اینها این تعجب برایشان بود که ما بیشتر از آنها راجع به کارهای خودشان اطلاع داریم و این خودش از اول یک قدرت چانهزنی بیشتری به ما داده بود. چیزی نداشتم برایشان بگویم. ۲- تعدادهشت دستگاه موتوردیزل وتلمبه توربینی برای چاههای حفرشده درشهرضا اندیمشک – کاشان – ساوه وسمنان خریداری وتحویل شدهاست. ریل گذاری برای شروع ریل گذاری قسمتهای ساخته شده خط میانه – تبریز و شاهرورد مشهدعجالتا ۳۵۰۰۰ تن ریل توسط سازمان برنامه ازانگلستان خریداری شده که ۱۰۰۰ تن آن واردخرمشهر وتحویل انبار اداره کل ساختمان گردیده و ۳۰۰۰ تن – ۴- تعرفه بهرهبرداری بنگاه راه آهن که بتصویب هیئت دولت رسیده چون با مقتضیات روز ابداتطبیق نمیکند ناچار بنگاه راه آهن تعرفه جدیدرا تهیه واکنون در شورنهایی میباشدکه جت تصویب آقای نخست وزیرتقدیم خواهدشد.

ریل گذاری برای شروع ریل گذاری قسمتهای ساخته شده خط میانه – تبریز وشاهرورد مشهدعجالتا ۳۵۰۰۰ تن ریل توسط سازمان برنامه ازانگلستان خریداری شده که ۱۰۰۰ تن آن واردخرمشهر وتحویل انبار اداره کل ساختمان گردیده و۳۰۰۰ تن داخلی و تشویق تولیدآن درداخله تاسیس ومشعول کارشدهاست. درخط شاهرود ومشهد از۵۰۰ کیلومتر۴۶۰ کیلومتر آماده ریل گذاری وفقط ۴۰ کیلومتر باقی مانده که ساختمان ان باید تکمیل شود. درسالهای قبل دومرتبه لایحه قانون برنامه پنجسال راهسازی به مجلس شورای ملی تقدیم ودرکمیسیونهای بودجه وراه موردرسیدگی و تصویب قرارگرفته درجلسه علنی مجلس شورای ملی نیز مطرح وتامرحله اخذرای رسیده ولی متوقف مانده وبموقع اجرا درنیامده وبعلت دردست نبودن برنامه بعنی اعتبارات راهسازی درنقاط مختلف کشورپخش میگردد وچون وسایل نظارت فنی برای همه کارگاهها مهیا نبود از عملیاتی که صورت میگرفت نتیجه مطلوب حاصل نمیشد این بودکه طرح برنامه پنج ساله راهسازی تقدیم وبتاریخ ۲۸-۷-۳۱ طی لایحه قانونی بتصیب رسیدوپایه عمل آینده قرارگرفت.

در سالهای قبل دومرتبه لایحه قانون برنامه پنجسال راهسازی به مجلس شورای ملی تقدیم ودر کمیسیونهای بودجه وراه مورد رسیدگی و تصویب قرارگرفته در جلسه علنی مجلس شورای ملی نیز مطرح و تا مرحله اخذ رای رسیده ولی متوقف مانده و بموقع اجرا درنیامده و بعلت در دست نبودن برنامه بعنی اعتبارات راهسازی در نقاط مختلف کشور پخش میگردد و چون وسایل نظارت فنی برای همه کارگاهها مهیانبودازعملیاتی که صورت میگرفت نتیجه مطلوب حاصل نمیشداین بودکه طرح برنامه پنج ساله راهسازی تقدیم وبتاریخ ۲۸-۷-۳۱ طی لایحه قانونی بتصیب رسیدوپایه عمل آینده قرارگرفت. پرونده انتخاباتی آقای علی آقا محمدی از شهرستان همدان در ساعت ده صبح روز سه شنبه ۵۹/۳/۱۳ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

در قسمت راهداری نیز در نظر است با وارد کردن ماشین آلات مورد نیاز تعمیرات راهها را باوسایل مکانیزه انجام وازسوء استفادههایی که تاکنون ازدستمزدکارگران وتفریط اعتبارات راهداری میشدهاست جلوگیری نموده وبرای عملی نمودن این موضوع دربرنامه پنجساله هفت درصد اعتبارات برای خرید ماشین آلات راهسازی تخصیص وضمنابرای صرفه جویی درمصرف ارزبا اداره همکاری فنی ایران وآمریکا مذاکره شدهاست که حتی الامکان برای واردکردن ماشین آلات راهسازی ازاعتبارات اصل چهارم استفاده گردد و موضوع موردقبول نیزواقع شدهاست.

۱- اداره کل راه شوسه چون سازمان اداره کل راه شوسه برحسب تشخیص وتمایل وزرا وقت دستخوش تغییروتبدیل بوده وعمومادست به دست گشتن کارهاموجب بلاتکلیفی مامورین ومقاطعه کاران ووقفه ورکود عملیات ساختمانی میگردید وطبق عادتی که ازسالهای قبل معمول بود ادارات راه شوسه شهرستانها درجزئیات امور خود از مرکز کسب دستورنموده واین رویه باعث اتلاف وقت وتاخیرانجام کارها میشد و گذشته ازاین موسسات استفاده کننده ازراهها ازقبیل شرکت ملی نفت ایران وبنگاههای حمل ونقل هیچگونه معاضدت وهمکاری درتنظیم واجرای برنامههای راهسازی وراهداری نداشتندبرای رفع معایب موجوده واستقراروتثبیت یک سازمان اساسی جهت اداره فوق لایحه قانونی شماره ۱۳۵۶۰ مورخ ۱-۸-۳۱ بتصویب رسیده وبموجب آن اولاوظایف اداره کل راه شوسه مشخص وتشکیلات آن روی پایه واساس ثابت قرارداده شدوثانیا خطوط کشوربه هفت منطقه تقسیم وبرای تصدی هرمنطقه یکنفرمهندس باسابه تعیین وامورمربوط به تعمییرات خطوط وراهداری بعهده شهرستانها واگذار و ثالثا از شرکت ملی نفت ایران وسندیکای صاحبان وسایط نقلیه دعوت شده و هریک نماینده معرفی نمودهاند که درشورای مرکزی راه عضویت داشته درتنظیم بودجه وبرنامههای مربوط براههاشرکت واظهارنظرمینمایند ودرشهرستانهانیزبوسیله عمال خود درجریان امورراهداری وصرف اعتبارات نظارت خواهندکرد و هرگونه نواقص ومعایبی درکارمشاهده نمایند تذکرخواهندداد تادررفع آن اقدام شود.

در قسمت راهداری نیزدرنظراست باواردکردن ماشین آلات موردنیازتعمیرات راههاراباوسایل مکانیزه انجام وازسوء استفادههایی که تاکنون ازدستمزدکارگران وتفریط اعتبارات راهداری میشدهاست جلوگیری نموده وبرای عملی نمودن این موضوع دربرنامه پنجساله هفت درصد اعتبارات برای خرید ماشین آلات راهسازی تخصیص وضمنابرای صرفه جویی درمصرف ارزبا اداره همکاری فنی ایران وآمریکا مذاکره شدهاست که حتی الامکان برای واردکردن ماشین آلات راهسازی ازاعتبارات اصل چهارم استفاده گردد وموضوع موردقبول نیزواقع شدهاست. ۶- اصلاحیه قانون بزههای راه آهن که درنتیجه برخوردبه اشکالات متعدد چندین سال تهیه شدهاست جهت تصویب تقدیم هیئت محترم دولت گردیدهاست. عملیات ساختمانی. بطورکلی عملیات ساختمانی راهها ازچندی قبل بعلت وجودمضیقه مالی دردستگاه دولت تقلیل یافته بودازسه ماه قبل بادریافت اعتباراتی ازوزارت دارایی واداره همکاری فنی ساختمانهای خطوط مهم بشرح زیر بجریان افتادهاست.

دیدگاهتان را بنویسید