همه چیز در مورد تبریز

اگرچه امروزه تعداد زیادی مغازه و مراکز مدرن تأسیس شده است ، بازار تبریز همچنان قلب اقتصادی مهم در این شهر و هم در شمال غربی ایران باقی مانده است. 38. شورای امنیت تصمیم میگیرد که همچنان موضوع را پیگیری کند. شورای امنیت همچنین تصمیم می گیرد که همه کشورها میبایست مانع از تامین آموزشهای فنی، منابع و خدمات مالی، رهنمود یا دیگر خدمات و کمکهایی که مرتبط با تامین، فروش، انتقال و تهیه، ساخت، نگهداری و استفاده از چنین تسلیحات و مواد مرتبط با آنها به ایران از طریق اتباع خود یا از طریق خاک خود شوند؛ شورای امنیت در این راستا از همه کشورها میخواهد تا هوشیاری و محدودیتها بر تأمین، فروش، انتقال، تهیه، ساخت و استفاده از همه تسلیحات فوقالذکر و مواد مرتبط با آنها را به اجرا درآورند.

18. شورای امنیت تصمیم میگیرد که همه کشورها میبایست مانع از تامین خدمات ذخیرهای مانند ذخیر سوخت و مواد یا دیگر خدمات به کشتیها و شناورها توسط اتباع خود به شناورهای ایرانی یا دارای قرارداد با ایران از جمله شناورهای اجاره شده از سوی ایران شوند، در صورتی که آنها اطلاعاتی دال بر این امر دارند که این شناورها در حال حمل کالاهایی هستند که تامین، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگرافهای ۳، ۴ یا ۷ قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، پاراگراف ۵ از قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، پاراگراف ۸ از قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) و پاراگرافهای ۸ و ۹ قطعنامه حاضر ممنوع اعلام شده اند.

این قطعنامه ایران را از فروش تسلیحات یا مواد مرتبط منع میکند. 14. شورای امنیت از همه کشورها میخواهد تا همه محمولهها به سمت یا از طرف ایران را بر طبق اختیارات ملی و مقررات خود و مطابق با قوانین بینالمللی بخصوص قوانین دریایی و توافقات هواپیمایی بینالمللی، در خاک کشور خود از جمله بنادر و فرودگاهها مورد بازرسی قرار دهند، در صورتی که “کشور ” مذکور اطلاعاتی موثقی در دست داشته باشد دال بر این که محمولهای شامل تامین، فروش، انتقال یا صدور اقلامی است که بنا بر پاراگرافهای ۳، ۴ یا ۷ قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، پاراگراف ۵ از قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، پاراگراف ۸ از قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) ممنوع شدهاند تا به این وسیله اجرای جدی آن مفاد تضمین گردد.

و شورای امنیت از همه کشورها می خواهد تا با چنین بازرسیهایی همکاری کنند در صورتی که اطلاعاتی در دست باشد که دلایل مناسبی دال بر این امر ارایه کنند که شناور مذکور در حال حمل اقلام و مواردی که تامین، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگرافهای ۳، ۴ یا ۷ قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، پاراگراف ۵ از قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، پاراگراف ۸ از قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) ممنوع شدهاند تا به این وسیله اجرای جدی آن مفاد تضمین گردد. قانون راجع به اجازه پرداخت تفاوت و اضافات سال ۱۳۳۴ کارمندان دونپایه و خدمتگزاران جز وزارتخانهها و ادارات دولتی – مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا.

با اشاره به نگرانی جدی که، همانگونه که با گزارشهای مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تاریخهای ۲۷ فوریه ۲۰۰۶، ۸ ژوئن ۲۰۰۶، ۳۱ اوت ۲۰۰۶، ۱۴ نوامبر ۲۰۰۶، ۲۲ فوریه ۲۰۰۷، ۲۳ مه ۲۰۰۷، ۳۰ اوت ۲۰۰۷، ۱۵ نوامبر ۲۰۰۷، ۲۲ فوریه ۲۰۰۸، ۲۶ مه ۲۰۰۸، ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸، ۱۹ نوامبر ۲۰۰۸، ۱۹ فوریه ۲۰۰۹، ۵ ژوئن ۲۰۰۹، ۲۸ اوت ۲۰۰۹، ۱۶ نوامبر ۲۰۰۹، ۱۸ فوریه ۲۰۱۰ و ۳۱ مه ۲۰۱۰، ایران تعلیق کامل و مداوم تمام فعالیتهای مرتبط با غنیسازی و بازفرآوری و پروژههای مرتبط با آب سنگین را به اجرا در نیاورده است. 19. شورای امنیت تصمیم میگیرد که تدابیر مندرج در پاراگرافهای ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) باید همچنین در مورد نهادهای خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) که در ضمیمه III مشخص شدهاند و همچنین در مورد همه افراد و نهادهایی که از جانب و یا در راستای آنها فعالیت میکنند و نهادهایی که تحت مالکیت یا کنترل آنها از جمله از طرق غیرقانونی قرار دارند، یا توسط شورای امنیت و “کمیته ” مشخص شده است که به این اشخاص یا نهادهای مورد نظر در طفره رفتن از قطعنامهها کمک کردهاند یا در راستای نقض مفاد قطعنامههای ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) یا همین قطعنامه به این اشخاص و نهادها یاری رساندهاند، اعمال گردد.

12. شورای امنیت تصمیم میگیرد که تدابیری را که در پاراگرافهای ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ از قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) مشخص شدهاند میباید همچنین در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اشخاص و نهادهایی که در ضمیمه II مشخص شده اند و هر یک از اشخاص و نهادهایی که از جانب آنها یا در مسیر آنها عمل میکنند و نیز در مورد نهادهایی که تحت مالکیت و کنترل آنها از جمله از طرق ابزارهای غیرقانونی قرار دارند، اعمال گردد. پس از انقلاب ، بخش های بزرگی از ساختمان توسط روحانیون تخریب شد تا مکان جدیدی برای نماز جمعه تبریز تهیه شود.

1 – 3 – تأمین مسکن – با توجه به افزایش جمعیت شهر تهران چه از طریق مهاجرت و یا رشد طبیعی، پیشبینی میگردد که در طول برنامه پنجممجموعاً تعداد 221000 واحد مسکونی توسط بخش خصوصی و عمومی احداث گردد که سهم بخش عمومی از تعداد کل 21 هزار واحد مسکونیخواهد بود. در اجرای این برنامه و به منظور کاهش تراکم جمعیت در نقاط پر تراکم به امر تبدیل ساختمانهای محلات قدیمی و غیر بهداشتی بهآپارتمانهای بزرگ ارزان قیمت که مجهز به خیابانبندی کافی و فضاهای آزاد جهت پارکینگ، بازی کودکان و فضای سبز و غیره باشند اولویت داده خواهدگردید.

3 – 2 – سیاست تأمین آب – از نظر فنی تأمین آب برای جمعیت در حال افزایش تهران حتی اگر این جمعیت به بیش از 5.5 میلیون نفر و مصرف سرانهاز 65 متر مکعب به 100 متر مکعب در سال برسد بلااشکال است زیرا میتوان از منابع آب رودخانههای لار، کرج و طالقان و غیره آب مصرفی این شهررا تأمین کرد. دوم آن که سوق دادن این منابع آب از نقاط دوردست اطراف تهران منتج به تعطیل شدنفعالیتهای کشاورزی و صنعتی و سختی شرایط زیست در نقاط مزبور میگردد و مسئله مهاجرت به تهران را بیش از پیش تشدید مینماید.

در کل می توان گفت که این شهر به عنوان یکی از شهرهای تاریخی محسوب می شود و تا پیش از سال ۸۹ به عنوان یک شهر وابسته به تهران محسوب می گردید. تهران به عنوان بزرگترین و مهمترین شهر کشور مجموع عوامل جاذب جمعیت نظیر امکانات شغلی، مدرسه، دانشگاه، تسهیلات درمانی، تسهیلاتبانکی و بازرگانی، آب سالم و فراوان و تسهیلات فرهنگی و تفریحی را به طور یکجا عرضه میکند و همین امر موجب مهاجرت جمعیت از روستاها وشهرهای دیگر به تهران میگردد.

این گزارش باید دربر دارنده توضیح کامل از دلایل بازرسی، نتایج بازرسی و همکاری کردن یا نکردن با بازرسی و این امر باشد که آیا اقلام یا موارد ممنوعهای در بازرسی یافت شده است یا خیر. اقدامات در جهت عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی، مانند بهبود دسترسی ایران به اقتصاد بینالملل، بازارها و سرمایه از طریق حمایت عملی از پیوستن کامل به ساختارهای بینالمللی، شامل سازمان تجارت جهانی و برای ایجاد چارچوبسرمایه گذاری مستقیم افزایش یافته در ایران و تجارت با ایران. حمایت از مشارکتهای میان موسسات آموزش عالی مانند بهداشت عمومی، زندگی روستایی، پروژههای علمی مشترک، مدیریت عمومی، تاریخ و فلسفه.

دیدگاهتان را بنویسید